Мәдениятымыз ҳәм көркем-өнеримиз ушын үлкен жоғалтыў болды

2020-жыл 28-март күни Қарақалпақстан Республикасына хызмет көрсеткен мәденият хызметкери, Қарақалпақстан Республикасы И. В. Савицкий атындағы мәмлекетлик көркем-өнер музейи Бас сақлаўшысы Валинтина Егоровна Сычева 73 жасында Нөкис қаласында қайтыс болды. 

1970-жыл Валинтина Егоровна Сычева И. В. Савицкий атындағы мәмлекетлик көркем-өнер музейинде ғалабалық-ағартыўшылық бөлими баслығы лаўазымынан өз искерлигин баслаған. Музейде Бас сақлаўшы лаўазымында 1983 жылдан баслап ислеп келген. 
И. В. Савицкий менен 14 жыл даўамында бирге ислеп, музей коллекциясын толықтырыўда қатнасып, өз тәжирийбе ҳәм билимлери менен бөлисип, музей хызметкерлерине устазлық еткен. Оныӊ әмелге асырған  еӊ үлкен хызметлериниӊ  бири  музей коллекциясын кеӊейтиў ҳәм систематазацияластырыўдағы белсене қатнасканлығы есапланады. 

Ол тек ғана музейде емес, сондай-ақ, Москва, Санкт-Петербург, Рязань ҳәм Балтика бойы қалаларында, Франция, Германия, Голландия, АҚШ ҳәм Италия сыяқлы шет мәмлекетлерде болып өткен көшпели көргизбелерди шөлкемлестириўдеги мийнетлери оғада үлкен. 

В.Е.Сычева музей экспозициясы концепциясыныӊ авторы болып есапланады. Оныӊ пидәйы хызметлери себепли музейдиӊ жаӊа имаратларында  экспонатлар жәҳән үлгилерине сәйкес ҳалда сақланбақта. 

В.Е.Сычева миллий мийрасымыз, тарийхымыз саўлеленген музей коллекциясын сақлаўға, оларды өсип кыятырған жас әўладқа жеткизиўге ҳәм оны кеӊ жайдырыўға қоскан пидәкарана хызметлери бәршемиздиӊ есимизде, қәлбимизде сақланып қалады.     

Сычева Валинтина Егоровнаның мезгилсиз қайтыс болыўы мәдениятымыз ҳәм көркем-өнеримиз ушын үлкен жоғалтыў болды. Оныӊ шаӊарақ ағзаларына ҳәм жақынларына тереӊ қайғырыў менен кеўил айтамыз. 

Қарақалпақстан Республикасына Мәденият министрлиги

Қарақалпақстан Республикасына И. В. Савицкий атындағы мәмлекетлик 

көркем-өнер музейи 2020-жыл 28-март. Нөкис қаласы

Бөлимлер