Қоңыратқа қайтатуғын күн

Нөкис Қарақалпақстанның орайы. Сонлықтан республикамыздың барлық қала ҳәм районларына арнаўлы автобуслар жүреди. Мысалы, Арқа автоавтовокзалдан Кегейли, Халқабад, Шымбай, Қараөзек ҳәм Тахтакөпирге қарай, ал, Гөне қаладан болса Хожели, Шоманай, Қанлыкөл, Мойнақ ҳәм Нөкис районға қарай автобуслар қойылған. Бул автобуслар өзиниң белгиленген ўақты ҳәм адамлардың сыйымына (толыўына) бола мәнзиллери менен  ҳәрекетленеди. Бул аўыл менен қала халқының ортасындағы байланысты беккемлеўге ҳәм жолаўшылардың өз мәнзиллерине қәўетерсиз жетип алыўы ушын исенимли автотранспорт есапланады.

Тилекке қарсы, Нөкистен Қоңырат районына қарай қатнайтуғын автобусларды ушыратыў қыйын. Әсиресе, студентлер үйине қайтатуғын ҳәптениң шемби, екшемби ямаса дем алыс күнлери автобусқа көп мүтәжлик сеземиз. Буны билген Нөкис – Қоңырат таксистлери жақсы дәрамат ислеп қалыў ҳәрекетине түседи. Олар айтқан баҳаны еситип қаржы мәселесинде қыйналып қаламыз. Бул ҳаққында ҚМУ студенти Э.Келмағамбетова өз пикирин төмендегише билдирди:

– Мен үйиме қайтатуғын ўақытта көбинесе, таксистлерге дус келемен. Нөкистен Қоңыратқа автобустың бар екенлигин еситемен. Тилекке қарсы, қашан келип, қашан кететуғыны бизге белгисиз. Қоңырат районы автовокзалында ямаса Нөкис Темир жол вокзалында яғный автобустың турар орнында транспорттың қатнаў ўақты көрсетилмеген. Автобусты ары күтип, бери күтип ўақтымды жойытып та аламан. Соң мәнзилиме күнниң жарық ўақтында жетип алыў ушын илажсыздан қымбат таксилер менен кетиўиме туўра келеди. Шоферлар баҳасын 20.000 сум муғдарда екенлигин айтады. Ал, арзанлаў еткени болса, 17.000 – 18.000 сумды қурайды. Егер ҳаўа райында қар ямаса жаўын гүзетилсе 25.000 сумға көтерилип кететуғын ўақытлар болады. Таксидиң баҳасы неге қымбат деп сорасақ, «Бүгин Нөкистен студент қайтатуғын күн ямаса бүгин Қоңыраттан студент кететуғын күн», деп жуўап береди. Олардың бул жуўабынан өзимди қәрежети көп исбилермендей сезинип кетемен.

Бул мәселе тек мени, Э.Келмағамбетованы ғана емес, пүткил Қоңыратлы студент-жасларды ойландырып жүрген машқалалардың бири болса керек. Биз усы орында, автобуслар шемби, екшемби ҳәм басқа да дем алыс  күнлери тек 1 мәрте қатнап қоймай 2, 3 рейс қатнаўын усыныс етер едик. Егер Қоңырат – Нөкис автобусының қатнаўы жақсы жолға түсип кетсе, студент халқының қарежети тежелип, апа-ағасын, туўған-туўысқанларын ҳәм сүйикли аўылын және бир мәрте көрип келиўине имкан болар еди. 
 

Дариға АБЛАЕВА,

ҚМУдың журналистика тәлим бағдарының

4-курс студенти

Бөлимлер