Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық театрына «Академиялық театр» статусы берилди

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик музыкалы театры республикамызда орны гиреўли көркем өнер орайлардың бири. Бул уллы дәргай 90 жыллық тарийхқа ийе. Усы жыллар ишинде халық пенен бирге жасап, олардың қуўанышын да, дәртин де сахналық шығармалары арқалы көрсетип келмекте.

1926-жылдың 8-ноябринде Қасым Әўезовтың «Тилек жолында» атлы төрт картиналы тарийхый драмасы менен ашқан Қарақалпақ театры тарийхының жылнамасы әйне усы күннен басланды.

Бул жыллар ишинде ол Қарақалпақ мәмлекетлик театры, К.С.Станиславский атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик комедия ҳәм драма театры, Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик музыкалы театры атларына ийе болды.

Мәмлекетимиз көркем өнерге ҳәм театрларға айрықша итибар, ғамқорлықлар көрсетпекте. Театр жәмәәти де өз гезегинде халқымыздың кеўиллеринен шығатуғын, бүгинги күн талабына жуўап беретуғын спектакльлерди сахналастырмақта. Өзбекистан Республикасы Президентиниң қарары тийкарында профессионал театр көркем өнерин және де раўажландырыў, ғәрезсизлик жылларында ерисип атырған табысларымызды, бүгинги заман қаҳарманларын, тарийхый жанрдағы, патриотлық темадағы шығармаларды жаратып, жас әўладларды тәрбиялаўда айрықша хызмет етип атырғаны ушын Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик музыкалы театрына Өзбекистан Республикасы Мәденият ҳәм спорт ислери министрлигиниң 2017-жыл 23-февральдағы арнаўлы буйрығы менен Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық театр статусы берилди.

Биз бул жоқары статус пенен пүткил халқымызды, театр жәмәәтин қутлықлаймыз. Театр жәмәәти және де күш-ғайрат пенен жаңа идеялар менен суўғарылған спектакльлерди сахналастырып, халқымызға руўхый хызмет етиўине исенемиз.

Гәўҳар РАХМАНОВА,

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық театры әдебий бөлим баслығы.

Бөлимлер