Нуралы Насыров: "Спортшыларымыздан үмитлеримиз көп"

Қылышпазлық — спорттың қылыш жәрдеминде алып барылатуғын жекпе-жек қол урысы түри. Ол әййемги Римде гладиаторлар урысы дәўиринде пайда болған. Сондай-ақ, әййемги Грецияда жас өспиримлерди тәрбия­лаўда қылышласыў бойынша сабақлар жолға қойылған.

Бизиң республикамызға 2014-жылы кирип келген бул спорт түри бойынша бүгинги күнде жүзден аслам жаслар пайтахтымыздағы республикалық қәнигелестирилген Олимпия резервлери балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектеби, 25-санлы мектеп ҳәм НМПИ жанындағы биринши санлы академиялық лицейдиң спорт залларында шынығыўлар алып бармақта.

 

Өзбекистан Республикасы Қылышпазлық федерациясының Қарақалпақстан бөлиминиң шөлкемлестирилгенлигине енди ғана еки жыл болыўына қарамас­тан спортшыларымыз республикалық көлемдеги жарысларда бираз жетискенликлерге ерисип келмекте. Атап айт­қанда, 2015-жылы Ташкент қаласында болып өткен Өзбекистан чемпионаты ҳәм кубогы жарысларында спортшыларымыздан А.Уснатдинова, Д.Усманова, З.Дайыбекова, И.Жолдасбаева, А.Бекбаўлиев, Ә.Бекбергенов, Ш.Мамутов, А.Мамутовлар қылышпазлықтың сабля жөнелисинде жеңимпазлықты  қолға киргизди. !лбетте, олардың бундай табысларға ерисиўинде Өзбекистан Республикасы Қылышпазлық федерациясы Қарақалпақстан бөлиминиң хаткери Д.Қалхоразов, пидайы тренерлерден Қ.Жубанов, Р.Султанов, Д.Жийемуратовлардың мийнетлери айрықша.

Елимизде тез пәтлер менен раўажланып атырған бул спорт түриниң халық арасында еле де ғалабалығына ерисиў, тренер ҳәм спортшы жаслардың билимлерин асырыў мақсетинде Өзбекистан Республикасы Қылышпазлық федерациясы тәрепинен ҳәр қыйлы оқыў-шынығыўлар,   шеберлик сабақлары шөлкем­лестирилип келинбекте.

Усындай шеберлик арттырыў бойынша оқыў-шынығыў жақында Әжинияз атындағы НМПИ қасындағы 1-санлы академиялық лицейдиң спорт залында  шөлкемлестирилди. Оны Ташкент қаласынан келген тәжирийбели тренер, Өзбекистан Қылышпазлық федерациясының сабля жөнелиси бойынша аға тренери Нуралы Насыров алып барды.

— Республикалық көлемдеги өткерилип атырған жарысларда Өзбекистан Қылышпазлық федерациясы республикамыздағы бөлимлериниң ишинде қарақалпақстанлы спортшылар ең жақсы көрсеткишлерге ерисип келмекте. Атап айтқанда, усындай жаслар арасынан Айсулыў Уснатдинова ҳәм Асадбек Мамутовлар Өзбекистан сайланды командасына ағза болды ҳәм олар  команда қурамында апрель айын­да Франция мәмлекетинде өткерилетуғын жәҳән чемпионатына жолламаларды қолға киргизди. Бул спортшыларымыздан үмитлеримиз көп,-дейди Н.Насыров.

Ҳақыйқатында да, усындай тәжирийбе арттырыў оқыў-шынығыўларының шөлкемлестирилип турылыўы тренер ҳәм спортшы жасларымыздың билим ҳәм көнликпелерин еле де асырып, алдағы абырайлы жарысларда елимиз байрағын бәлентлерге көтериўине түртки болары анық.

Р.АРЗИЕВ. "Еркин Қарақалпақстан" газетаси арнаўлы хабар­шысы

Бөлимлер