«Жигитимди дуўалап бер»

Нөкистен бир ағайиним бар. Үш мәрте турмысқа шықты. Биринши күйеўи Қазақстанға кетип, қайтып келмеди. Екинши күйеўи арақтан басын көтере алмай қалды. Ол усы еки үйден де қуўылып шықты. Үшинши мәрте турмысқа шығып отыр, күйеўи жаман еместей, бирақ… төрт мәрте еки қабат болып, үшеўи шетнеди. Ең ақырғысы туўма майып болып туўылды. 
Ақырғы ирет оның менен бир тойда бирге отырысып қалдым. Мениң адам руўхыяты менен қызықсынатуғынымды билетуғын болған соң, аўқат желинип болып, ол мени бир шетке алып шықты. Түсинип турман – ол маған әҳмийетли бир нәрселер айтпақшы. 
– Билесең бе… (ол гәпин қалай басларын билмей турды, мен оны асықтырмадым), сен дуўалаў туўралы, оның ақыбети жаман екенлигин журналыңа жаз. Мен үш күйеўимди де дуўаладым, дуўалағанда да жаман усыллар менен… Күни менен саған ўас-ўайран болған өмирим туўралы айтып бердим. Ишиңнен «бийшара-аў, Қудай буншама буны аямаса» деп ойлап отырғаныңды аңладым. Ҳешкимде турған гәп жоқ, гәптиң бәри өзимде! Биреўди дуўалаўдың ақыбети усындай боларын алдыннан билгенимде еди…, – деп ол руўхый раўажланбай қалған, туўма майып улын көкирегине басып, жылап отырып қалды. 

Қызлардың «Жигитимди дуўалап бер» деп дуўа-ханларға мүрәжат етиўи – бул, турмыста гезлесетуғын жекке-сийрек жағдай емес. Сүйиклиси ҳәм бахытлы болыў ушын жүдә көп нәрсениң кереги жоқ екен-ғой! Тек ақшасын төлейсең, дуўалаўды басқа адам иске асырады. «Қараңғы» иске қол урып атырман-аў, деп те ойланбайсаң, нәтийжесин көп, сарсылып күтип отырыўдың да кереги жоқ. Мине, жигитиң алдыңа келеди ҳәм саған муҳаббатын изҳар етеди. 
Бирақ, ҳәр бир ҳәрекеттиң ақыбети, «төлеўи» бар. Жақсы ислериң ушын сениң өмириңе әўмет ҳәм бахыт ағылып келеди. Ал, жаманлары ушын – ҳәсирет, азап-уқыбет ҳәм дәрт-азаплар. Бирақ, арадағы буны сезиў қатты қыйын, өйткени турмыстағы ўақыялар бирден бола қоймайды. Шоқпардың екинши ушы сениң маңлайыңа урылыўы ушын да ўақыт керек. Бирақ, ол саған оғада қатты күш ҳәм жылдырымдай тезлик пенен қайтып келеди. Соның ушын да, жигитти дуўалаўды нийет еткен қыз бундай исиниң ақыбетине көз жуўыртыўы лазым. Ал, ақыбети, гәптиң ҳақыйқатын айтқанда, оғада қорқынышлы. 
Егерде сен «Бул исимде ҳешқандай жаманлық жоқ» дейтуғын болсаң, мен саған орын алған жағдайды басқа қырынан турып көрсетейин. Ҳәр бир инсан руўхы бул материаллық дүньяда туўылады ҳәм онда белгили бир сабақларды өтиўге талапланады. Жер планетасында тосыннан болып атырған нәрсе жоқ. Бизиң өмиримиздеги барлық ушырасыўлар – тәғдиримизди белгилейтуғын қәсийетлерге ийе. Инсан руўхы туўылмасынан бурын-ақ ким менен қарым-қатнасықларды бастан кеширетуғынын, үйленип/турмысқа шығып, ким менен шаңарақлы болатуғынын алдын ала билип отырады. Ямаса – тек ушырасып ғана шекленетуғынын. Соның ушын да, халықта (рус халқында!) «Некелер әл-аспанда қыйылады» деген қанатлы сөзлер бар. Ҳәммеси де аспанда, аршы-аълада, иләҳиятта әллеқашан-ақ шешилген. Әлемниң өзинде шым-шытырық жоба бар, ол тәғдир нызамлары – яғный себеп ҳәм ақыбет нызамлары бойынша турмысқа асырылады. Адамның өмиринде жүз берип атырған ўақыя-ҳәдийселер – оның өтмиште арттырғанларының ақыбетидур. Сен усы жобаға «жуўылмаған қасықтай араласып», жигитиңди дуўалап, өзиңе қаратып алғың келди. Бул исиң арқалы жигиттиң ҳәм оның несийбеси-не жаратылған бир қыздың өмир ағысларын бузған боласаң. Сен Қудай, Жаратқан ҳәм иләҳий күшлерге шәк келтирип, қарсы шығып атырсаң. Буны сен Қара Магия – яғный Иблиске бойсынатуғын «қараңғы» күшлердиң жәрдеминде әмелге асырмақтасаң. Қылмысым ушын жазаланбаспан, деп ойлайсаң ба? Бундай дуўалаўдың ақыбетинде сен саў басыңа азап-уқыбет арттырып аласаң, оның азабы бираз зыққыңды шығарады ҳәм ҳәзирден баслап оның уў-зәҳәрин тарта баслайсаң. Жалғызлық, перзентсизлик дәрти, жеке өмириңде тартатуғын жәбриў-жапаларың, ҳаяллық кеселликлер – еле несин көрипсең, көргиликлериң алдағыда бес бетер болады. 
Усыларға сен исенесең бе, жоқ па – буның дым әҳмийети жоқ. Әлемниң тийкарланып жасап атырған нызамлары, гравитация нызамы сыяқлы – объектив түрде бар нәрселер. «Адам тәғдирдиң нызамларына исенбесе де, бул нызамлар бәрибир ҳәрекет етип турады» десем, ойлаўымша, сен мениң менен пикир таластырып отырмассаң? Егерде «Мен тоғызыншы этаждың балконынан жерге секиремен ҳәм тири қаламан, ҳеш жерим де сынбайды, қанамайды» десең, буған шәк-шүбҳасыз исенсең ҳәм усындай бәлентликтен бойың-ды төмен тасласаң, бәрибир тири қалмайсаң. Жигитти дуўалатқан қыз, кисини дуўалатқан ҳаял ҳешқашан да бахытлы бола алмайды. 
Бул ҳаққында турмыста көплеген ўақыялардың гүўасы болып жүриппиз. Экстрасенс ҳаялдың аурасына қарай отырып, оның муҳаббатлық орайының жабық турғанлығын аңлайды. Буны ҳаял көрип турған жоқ. Ол тәғдиринен налыныўы ҳәм не ушын әўмети шаппай атырғанлығын түсинбеўи мүмкин. Ал, барлық себеп сонда, ол бир заманлары, қыз дәўиринде, бир жигитти дуўалатқан. Муҳаббатлық дуўалатыўлардың ақыбетлери ҳаял бахытын қыйратады! Ойланыңлар, қызлар, усындай ақыбет сонша мийнетке қалғанларымызға арзый ма!?

Л. Раўажова таярлады, saza.uz

Бөлимлер