Жигитке мен емес, ал ата-анам керек!

Қызбала: – Мениң әкем ҳәм анам үлкенирек жерлерде жумыс ислейди. Жигитлер менен танысқанымда, олар усыларға көбирек әҳмийет береди. Ҳәтте айырым жигитлер «Әкең мени жумысқа орналастырыўға жәрдем ете ме?» депте сорайды. Мен кескин жуўабын бергенимнен, олар маған қайтып хабарласпай кетеди. Өзим кейнинен «Надурыс ис қылдым ба екен?» деп ойланып қаламан. Буған не дейсиз?

Жуўап: – Ҳәрекетлериң дурыс… Өзинде еле ЕРлик қәсийетлерин аша алмаған жигитлер усындай ис тутады. ЕР жигит ҳешқашан да ҳаялы тәрептен жәрдем сорамайды. Ҳәттеки, шын ықлас пенен берилмекши болған жәрдемнен де бас тартады. Өйткени, бул – оны ҳаялы алдында тилин қысқа етеди, шаңарақты ҳәлсиретеди. ЕР жигит шаңарақлы болыў нийети менен өзине жақсы минез-қулқлы өмирлик жолдас қыдырады. Ол, әлбетте, болажақ өмирлик жолдасының ата-анасы, туўысқанлары туўралы да мағлыўмат жыйнайды, бирақ булар оған эгоистлик мәпти нәзерде тутып емес, ал улыўма мәнисте керек – олар кимлер, алдынлары қаяқларда жумыс ислеген, неше перзенти бар, перзентлери шаңарақлы ма ҳәм ақлықлары қанша, нәсиллик аўырыўлары жоқ па, ажырасқан перзентлери бар ма ҳәм т.б. Келешегин ойламайтуғын адам усы мәселелерди үйренбей, шаңараққа бас урады.

Тийкарында, жигит танысыў ушын қызға келгенде, қыз бала оның алдына қуўана ушып-түсип кете бермеўи тийис. Өзиниң қәдирин билетуғын қыз дәслебинде бир-еки рет түрли сылтаўлар айтып, «Яқ» жуўабын береди. Бирақ, ҳақыйқый ЕР жигит былай ойлайды: «Мына қызбаланың сөйлесип жүрген жигити бар шығар? Бул қыз, айтқанындай-ақ, ҳасыл минезли екен. Оны қолдан жаздырмаўым тийис! Ол унастырылмаған ҳәм еле турмысқа шыққаны жоқ. Мен де өз бахтымды сынайын. Мен оған ылайықпан, оның қәдирин билетуғын яр — мен!» Ҳәм ол қыз баланың дыққатын өзине қаратыўға урынады. ЕР жигит алдына қойған мақсетине жетиўге төрт аяқлап тармасыўы тийис. 

Егерде танысыўға келген жигитке «Мен еле турмысқа шықпайман» яки «Мениң танысып қойған жигитим бар» делинсе ҳәм ол жуўапты еситип, ғырра кейнине қайтса, демек, ол – ҳәлсиз, жуўапкерсиз ҳәм шаңараққа таяр емес.

Дерек: saza.uz

Бөлимлер