Хожели районында машқалалар үйренилип, шешим қабыл етилди

Быйылғы жылдың «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы» деп белгилениўи менен мәмлекетлик бағдарламада белгиленген 2017-жылдың биринши ярым жыллығында исленген жумыслардың жуўмағы ҳәм үшинши шеректе әмелге асырылатуғын ўазыйпалар ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы Ми­нис­трлер Кеңеси Баслығының орынбасары — республикалық ҳаял-қызлар комитети баслығының комплекс­ли мәжилиси Хожели районында болып өтти.

Мәжилисте халықтың репродуктив саламатлығын беккемлеў, медициналық патронаж хызметин жети­листириў бойынша әмелге асырылған жумыслар, ҳаял-қызлар ҳәм кәсип-өнер колледжлери питкериўшилери ушын шөлкемлестирилген жумыс орынларының ҳақыйқыйлығын үйрениў, исбилерменликти раўажландырыў, жаслар тәрбиясы, медициналық мәдениятты көтериў, жас қызларды турмысқа таярлаў, жынаятшылықтың алдын алыў, шаңарақларда диний-ағартыўшылық орталықты саламатластырыў, жат иллетлерди болдырмаў ҳәм басқа да мәселелер дөгерегинде исленген жумыслар сын көзқарастан талқыланды.

Усы жылдың 17-январындағы 2016-жылдың социаллық-экономикалық раўажландырыўдың тийкарғы жуўмақларына ҳәм быйыл­ғы жылға мөлшерленген экономикалық бағдарламаның ең әҳми­йетли бағдарына бағышланған Өзбекистан Республикасы Минис­трлер Кабинетиниң кеңейтилген мәжилисинде шаңарақлардағы социаллық-мәдений орталықты қәлиплестириў ҳәм үйме-үй аралап машқалаларды үйрениў жумысларын жолға қойыў тапсырылған еди. Бул бойынша Хожели районы ҳәки­мия­ты ҳәм тийисли шөл­кемлер тәрепинен исши топар дүзилип жумыс алып барылды. Оған ҳаял-қызлар комитети, районлық жаслар аўқамы, «Мәҳәлле» қоры,  районлық халық билимлендириў, илим ҳәм мәденият хызметкерлери кәсиплик аўқамы районлық кеңеси, райондағы тийисли жуўапкер мәкеме, шөлкем хызметкерлери қатнасты.

Бул өткерилген илажда ра­йондағы ҳәр бир аўыл ҳәм мәкан пуқаралар жыйынларында дүзилген исши топар ағзалары тәрепинен үйме-үй аралап пуқаралардың машқалалары, пикир-усыныслары үйренилди. Пуқаралар тәрепинен көбирек турақ жай қурылысы, коммунал, транспорт ҳәм саўда хызмети, электр энергия, жоллардың жағдайларын жақсылаў бойынша мүрәжатлар болмақта. Усындай мүрәжатлар тийкарында шетки аймақта жайласқан «Қумжыққын» аўыл пуқаралар жыйыны, «Бунёдкор» мәкан-пуқаралар жыйынындағы Бағманлар, Ер-Зийўар, Арзыў ҳәм басқа да бир қанша көшелерде жасаўшы халыққа ишимлик суўы тартылды. «Наўрыз» мәкан-пуқаралар жы­йыны аймағындағы көше жоллары тәртипке келтирилди. Булардан басқа да пуқаралардың мүрәжатлары үйренилип жумыслар даўам етпекте.

Мәжилисте Қарақалпақстан Республикасы Минис­трлер Кеңеси Баслығының орынбасары, республикалық ҳаял-қызлар комитети баслығы З.Ибрагимова, ҳаял-қызлар комитети баслығының секретариат баслығы С.Бердимуратова ҳәм басқа да тийисли шөлкем, мәкеме хызметкерлери шығып сөйлеп,  шаңарақларда социаллық-руўхый орталықты үйрениў ҳәм анықланған машқалалардың шешимин табыў, ҳаял-қызлар арасында түрли унамсыз жағдайлардың алдын алыўда әмелге асырылып атыр­ған жумыслар тал­қыланып сын көзқарастан баҳа берилди.

Республикамыздағы ти­йисли мәкеме, шөлкем басшылары қатнасқан бул мәжилисте алдағы ўазыйпалар да белгиленип алынды.

Бөлимлер