Жасырылған мылтықтың келтирген зыяны

Халкымызда «Ысытбасын жасырган ашкара болар» деген соз бар. Айырым жагдайларда биз бунын айкын гуўасы боламыз.
Созимизге мысал ретинде мына фактти келтирип отсек болады. Канлыкол районынын «Канлыкол» АПЖ аймагында жасайтугын 1972-жылы туўылган, 4 перзенттин акеси, шанарак ийеси Темирханов Жангалый озинин шанарагында кос стволлы, 16 калибрьли №152441 санлы, Т03 маркалы аў мылтыгын хеш кандай рәсмий хужжетлерсиз саклап келген.
Хукык коргау уйымлары тарепинен откерилген оператив кыдырыў илажы даўамында нызамсыз турде жасырып сакланган мылтык айгаклы зат ретинде алынган.
1959-жылы Россиянын Тула каласында ислеп шыгарылған бул мылтык хазирги ўакытта да ок атыўга жарамлы болып, Жангалый бул мылтыкты 1995-жылы акеси Маркабаев Темирханнын жайынын басынан таўып алганын, сол дәўирден берли мылтыкты хужжетсиз, жасырын раўиште саклап келгенин айтады. Бул харекети менен Темирханов Жангалый Озбекистан Республикасы Жынаят кодексинин 248-статьясы 1-болиминде назерде тутылган жынаятты келтирип шыгарган.
Озбекистан Республикасы Олий суды Пленумынын 1996-жылы 27-февральдагы «Нызамга кылап раўиште куралга ийелик етиў хаккындагы ислер бойынша суд тәжирийбеси хаккында»гы 3-санлы карарынын 2-пунктинде «Ок атар курал дегенде, амелде кандай максетлерде колланылыўынан тыскары, атыў ушын порох газлеринин күшинен пайдаланатугын барлык турдеги жаўынгер, спорт хам аў кураллары тусинилетугынлыгын- ок дарилер дегенде курал ушын лазым болган оклар, сондай-ак, ок атар куралдан атыў ушын арналган затлар тусинилиў кереклиги», сондай-ак, 8-пунктинде «саклаў дегенде – ок атар курал, ок дарилер, жарылгыш затлар яки жарыў курылмаларын тийисли рухсатнамасыз айыпкердиң тиккелей жанында, жайында, хаўлисинде, купыя жерде, транспорт куралларында яки баска орында болыў менен байланыслы болган хар кандай билкастан исленген харекетлер тусинилиўи лазым»лыгы корсетилген.
Темирхановтын ислеген харекетлери жокарыда атап корсетилгенлерге толык сай келетугынлыгы себепли оган нызамга муўапык ен кем ис хакынын он барабары мугдарында 1 миллион 497 мын 750 сум жарийма салынды. Жасырып сакланган хужжетсиз мылтык оган шыгын келтирди. Егерде бул пукара аў мылтыгын оз ерки менен тапсырганда жарийма орнына мамлекеттен сыйлык алыўга миясар болар еди.

М.ТИЛЕЎИМБЕТОВ.
Жынаят ислери бойынша район суды баслыгы.

Дерек: shomanay.rk.uz

Бөлимлер