Мәжбүрий орынлаў бюросының​ Қарақалпақстан Республикасы басқармасы баслығы менен сәўбет

Бизиң хабаршымыз жақында Мәжбүрий орынлаў бюросының​ Қарақалпақстан Республикасы басқармасы баслығы, әдиллик кеңесшиси Жеңис Ермашев пенен ушырасып, жаңа хызметтиң мақсет ҳәм ўазыйпалары дөгерегинде сәўбетлескен еди.

Жеңис Маратович, жаңа хызметти жолға қойыў, қәнигелер менен тәмийинлеў ҳәм материаллық-техникалық базасын беккемлеў бойынша қандай жумыслар әмелге асырылып атыр!

Мәжбүрий орынлаў бюросының Қарақалпақстан Республикасы басқармасы, оның районлық ҳәм қалалық бөлимлери усы жылдың 1-июлинен өз жумысларын баслады. Ҳәзирги ўақытта Өзбекистан Республикасы Бас прокуратурасы жанында Мәжбүрий орынлаў бюросы Қарақалпақстан Республикасы басқармасы, оның районлық ҳәм қалалық бөлимлеринде жәми 530 штат (соннан басқарыў хызметкерлери ­ 492, техник хызметкерлер ­ 38) режелестирилген болып, 98 процент үйренилген қәнигелер штат бирликлерине қәлиплестирилди. Қалған штат бирликлерине де ҳәр қыйлы тараў қәнигелери үйренилмекте.

Мәжбүрий орынлаў бюросының Қарақалпақстан Республикасы басқармасы, оның районлық ҳәм қалалық бөлимлери ҳәзирги күнде жетерли инвентарьлар менен тәмийинленген, оларды қосымша заманагөй техника, мебель ҳәм басқа да зәрүр үскенелер менен тәмийинлеў ислери даўам еттирилмекте.

Бюроның тийкарғы ўазыйпалары, атқаратуғын хызмети туўралы толығырақ мағлыўмат берсеңиз!

Мәжбүрий орынлаў бюросының ўазыйпалары сыпатында:

- суд ҳәм басқа да уйымлардың ҳүжжетлериниң сөзсиз орынланыўын тәми­йинлеў, орынлаў ҳүжжетлериниң ҳәм өндирилген қаржылардың исенимли есап-санағын жүргизиў, орынлаў жумысын жүргизиўде өзи боладылық ҳәм исенимсизлик жағдайларының алдын алыў;

- электр, газ жеткерип бериў ҳәм бөлистириў тармақларына нызамсыз жал­ғаныў, талан-таражлық жағдайларын анықлаў, оларды сапластырыў ҳәм алдын алыў, энергия ресурслары ушын төлемлердиң өз ўақтында ҳәм толық өндирилиўин, тутыныўшылардың қарыздарлығын азайтыў, жуўапкершилигин ҳәм ҳуқықый мәдениятын арттырыў илажларын көриў;

- энергия ресурсларын сатыў ҳәм тутыныў есабын жүргизиўде қатнасыў, тутыныўды қадағалаўдың ҳәм есап­қа алыўдың заманагөй автоматластырылған системалары, сондай-ақ, альтернатив энергия дереклериниң енгизилиўи үстинен мониторинг өткериў;

- мәжбүрий орынлаў сис­темасын жетилистириў бағдарында нызамшылық басламалары бойынша усынысларды ислеп шығыў, сондай-ақ, ҳәкимшилик ҳуқықбузарлық ислерин анықлаў, сорастырыў ҳәм оператив излеў жумысларын әмелге асырыў белгиленген.

Бул белгиленген ўазыйпаларды орынлаў бойынша Мәжбүрий орынлаў бюросы ҳәм оның аймақлық дүзилмелерине энергия ресурсларын жеткерип бериў және тутыныў саласындағы ўазыпаларды әмелге асырыўда хожалық жүргизиўши субъектлерде Қадағалаўшы уйымлардың жумысларын муўапықластырыўшы Республикалық кеңес пенен келисилген ҳалда тексериўлер өткериў, физикалық ҳәм юридикалық шахсларға энергия ресурслары ушын қарыздарлықты сапластырыў ҳаққында орынланыўы мәжбүрий болған талапнамалар киргизиў, банк есап бетлеринен сөзсиз өндириў бойынша инкасса тапсырмаларын қойыў, төлемлердиң өз ўақтында ҳәм толықлығын қадағалаў мониторингин алып барыў, энергия ресурсларын жеткерип бериў ҳәм тутыныў тараўындағы ҳуқықбузарлықлар ушын юридикалық шахс­ларға белгиленген тәртипте финанс санкцияларын қолланыў, энергия ресурслары ушын есап-санақлар өз ўақтында әмелге асырылмаған, киргизилген талапнамалар орынланбаған жағдайда, сондай-ақ, электр, газ жеткерип бериў ҳәм бөлистириў тармақларына нызамсыз түрде жалғаныў, талан-таражлық жағдайлары анықланғанда тутыныўшыларды электр ҳәм газ тармақларынан үзиў, энергиядан пайдаланыў қағыйдаларын бузыў жағдайлары сапластырылып, төлемлер толық әмелге асырылғаннан соң оларды қайта жалғаў ҳуқықлары берилген.

Соны да айтып өтиўимиз керек, тутыныўшылардың электр энергиясына болған қарыздарлығын кемейтиўде, төлемлерди ўақтында ҳәм толық әмелге асырыўда жергиликли мәкан пуқаралар жыйынларындағы комиссия­лар да жәмийетшилик тәсир шараларын көриўи тийис. Әлбетте, бунда тутыныўшылардың қарызларының муғдары, яғный, көплиги ҳәм азлығы есапқа алынады.

Ҳәр бир тутыныўшы өзиниң энергия ресурсларына болған есабын өзи әмелге асырыўы шәрт, есаплаў әсбап-үскенелериниң экс­плуатация етилиўине оның өзи жеке жуўапкер болып табылады.

Бес бармақтың бирдей болмағанындай, коммуналлық хызметлер ушын төлемлерди ўақтында төлемей, олардан пайдаланыў қағыйдаларын бузып атырған тутыныўшылар да ушырасады. Нызамда оларға қандай жаза шараларын қолланыў белгиленген!

Тутыныўшылар өзи­ниң улыўма пайдаланыўындағы электр, ыссылық, газ тармақларына өз басымшалық пенен жалғанса яки олардан пайдаланыў қағыйдаларын бузса, әсбап-үскенелерге, сондай-ақ, олардың пломбаларына қасттан зыян жеткизсе ямаса көрсеткишлерин өзгертсе, физикалық шахсларға ең кем айлық ис ҳақының 5 есесинен (жәрийма суммасы 748 875 сум) 10 есесине (жәрийма суммасы 1 497 750 сум) дейин, ал, юридикалық шахсларға болса, ең кем айлық ис ҳақының 10 есесинен (жәрийма суммасы 1 497 750 сум) 20 есесине (жәрийма суммасы 2 995 500 сум) шекем жәрийма салынады.

Суд ҳәм басқа да уйымлардың ҳүжжетлерин орынлаўда, пайдаланылған газ, электр энергиясы ҳәм суў бойынша қарызларды өндириўде ҳәр қандай тосқынлық яки араласыўларға қатаң шара көрилиўи ҳәм аяўсыз жазаланыўы белгиленген. Яғный, Өзбекистан Республикасының 2017-жыл 13-июньде қабыл етилген «Өзбекистан Республикасының айырым нызам ҳүжжетлерине өзгерислер ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы Нызамына муўапық, энергия ресурсларынан пайдаланыў қағыйдаларын бузыў нормаларына өзгерислер киргизилип, тутыныўшылардың жуўапкершилиги және де күшейттирилди.

Атап айтқанда, Өзбе­кистан Республикасы Жынаят кодексиниң 1852-статья­сы жаңа редакцияда қабыл етилип, оған муўапық, тутыныўшылар өзиниң улыўма пайдаланыўындағы электр, ыссылық, газ тармақларына өз басымшалық пенен жалғаныў яки олардан пайдаланыў қағыйдаларын бузыў, әсбап-үскенелерге, сондай-ақ, олардың пломбаларына қасттан зыян жеткизиў ямаса көрсеткишлерин өзгертиў мақсетинде ислеген ҳәрекетлери ушын ҳәкимшилик жаза қолланылғаннан ке­йин де бул ҳәрекетлерди және әмелге асырса, ең кем айлық ис ҳақының 25 есесинен (3 744 375 сум) 75 есесине (11 233 125 сум) дейин жәрийма салынады яки 240 саатқа шекем мәжбүрий жәмийетлик жумысларға тартылады ямаса бир жылға дейин мийнет пенен дүзетиў ислери менен жазаланады.

Егер де усы ҳәрекетлер ақыбетинде онша көп болмаған муғдарда зыян жеткизилген болса, ең кем айлық ис ҳақының 75 есесинен (11 233 125 сум) 150 есесине (22 466 250) дейин жәрийма салынады яки 240 саатқа шекем мәжбүрий жәмийетлик жумысларға тартылады ямаса бир жылға дейин мийнет пенен дүзетиў ислери менен жазаланады.

Бул ҳәрекетлер нәтийжесинде көп муғдарда зыян жеткизилген болса, ең кем айлық ис ҳақының 150 есесинен (22 466 250 сум) 300 есесине (44 932 500 сум) дейин жәрийма ямаса 300 сааттан 360 саатқа шекем мәжбүрий жәмийетлик жумысларына яки 2 жылдан 3 жылға дейин мийнет пенен дүзетиў ислерине тартыў я болмаса бир жылдан 2 жыл­ға шекем еркинлигин шеклеў яки бир жылдан 2 жыл­ға дейин азатлықтан айырыў жазалары белгиленген.

Жүдә көп муғдарда зыян жеткизилген жағдайда ең кем айлық ис ҳақының 300 есесинен (44 932 500 сум) 500 есесине (74 887 500 сум) де­йин жәрийма яки 2 жылдан 3 жылға шекем еркинликти шеклеў ямаса 2 жылдан 3 жылға дейин азатлықтан айы­рыў жазалары нәзерде тутылған.

Әлбетте, қай жерде тәртип-интизам қатаң жолға қойылған болса сол жерде раўажланыў да болады. Солай екен, тутыныўшылар жоқарыда келтирилген жаза шараларын аўыр деп ойламастан, исти оған апармай ҳәрекет етсе бул олардың өзлери ушын да, мәмлекетимиз ушын да жақсы болар еди. Усы орында соны да айтып өтиўим керек, бүгинги күнде электр энергиясы, газ, ыссылық ҳәм суў ресурс­ларына болған есабын өзлери жүргизип, пломбаланған әсбап-үскенелерин буздырыўға, олардың көрсеткишлерин өзгертиўге жол қоймаған, сондай-ақ, төлемлерин өз ўақтында төлеп, толық есапласып кия­тырған, жуўапкершиликти терең сезинген, ҳуқықый мәденияты жоқары тутыныўшыларымыз да бар, буның ушын биз оларға терең миннетдаршылық билдиремиз.

Мәжбүрий орынлаў бюросының жумыс баслағанына көп ўақыт бол­ған жоқ. Солай болса да, усы қысқа ўақыт ишинде бюроның Қарақалпақстан Республикасы басқармасы тәрепинен әмелге асырылған жумысларды цифрларда көрсетип бере аласыз ба!

Өзбекистан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы Мәжбүрий орынлаў бюросы Қарақалпақстан Республикасы басқармасы, оның районлық ҳәм қалалық бөлимлери тәрепинен бир ай даўамында газ ҳәм электр энергиясы бойынша жүзеге келген 50 миллиард сум қарыздың төлениўи, сондай-ақ, 86 миллиард сумнан артық суд ҳәм басқа да уйымлар ҳүжжетлериниң орынланыўы, 12 миллиард сумлық салық қарыздарлығы ҳәм 21 миллиард сумлық қарыздарлардың мал-мүлкин хатлаў ислери әмелге асырылды. Алдағы ўақытлары бул бағдардағы жумысларымыз және де кең көлемли тәртипте алып барылады ҳәм бюромыз хызметкерлери буның ушын өзлериниң бар билими менен күш-жигерин аямайды. Себеби, мақсетимиз анық, ўазыйпамыз саррас. Бизден тек оны орынлаў ғана талап етиледи.

Мазмунлы сәўбетиңиз ушын рахмет, Жеңис Маратович, басқармаңыздың алдағы жумысларының нәтийжели болыўын тилеймиз!

Сәўбетлескен: С.ЖАНИЕВ.

Бөлимлер