ТИТУ Нөкис филиалында «Ең жақсы тармақ администраторы» көрик таңлаўы өткерилди

Ҳәзирги дәўирде информациялық технологиялар турмысымыздың барлық тараўларында кең қолланылмақта. Бул мәмлекетимиздиң экономикалық потенциалын асырыў ҳәм дүнья жәмийетинде өз орнын ийелеўдеги ең тийкарғы факторлардың бири болып есапланады.

Филиалдың «Телекоммуникация инжиниринги» кафедрасы баслығы, техника  илимлери  докторы  Куўаныш  Сеитназаров басшылығын­да «Жас байланысшылар» дөгереги шөлкемлестирилди ҳәм 2016-2017 оқыў жылы даўамында студент жаслардың сабақтан бос ўақытларын мазмунлы өткериў мақсетинде өз әтирапына топлап оларға телекоммуникация технологиялары тараўы бойынша теориялық ҳәм әмелий билимлерин берип келмекте.

2017-жылдың 16-май сәнесинде жерлесимиз, уллы алым Муҳаммед Ал-Хорезмий атын мәңгилестириў ҳәм студент жаслардың билимлерин сынаў мақсетинде Ташкент информациялық технологиялары университети Нөкис филиалында «Ең жақсы тармақ администраторы»  атамасындағы көрик таңлаў өткерилди. Көрик таңлаўға филиал студент жаслары ҳәм тараў кәрханалары қәнигелери қатнасты. Көрик таңлаўды шөлкемлестириў ҳәм көтериңки руўхта өткериўге «Телекоммуникация инжиниринги» кафедрасы баслығы, техника  илимлери  докторы Куўаныш Сеитназаров басшылық етти. Бундай көрик таңлаўлар информациялық технологиялар тараўында билим алыўшы студент жасларды билимге қызықтырыў, оларды кәсиплик көнликпелерин асырыў, усының менен мәмлекетимизге жетик тараў қәнигелерин таярлап бериўде үлкен роль ойнайды.

Көрик таңлаў 3 басқышта өткерилип, 1-басқышта қатнасыўшылардың теориялық билимлери тест сынағы тийкарында баҳаланды. 2-басқышта катнасыўшыларға «Cisco Packet Tracer» бағдарламасында виртуал көринистеги компьютер тармақларын қурыў ҳәм үйрениў тапсырмасы берилди ҳәм 3-басқышта олардың тараў бойынша әмелий кнликпелери белгиленген шәртлер тийкарында сынақтан өткерилди.

 Көрик таңлаў жеңимпазлары мине усы тапсырмалар арқалы анықланды ҳәм сынақлар жуўмағы бойынша 1-орынды 4-курс студенти Лазарев Амир, 2-орынды 3-курс студенти Сабырбаев Даўран ҳәм 3-орынларды 1-курс студент Оразбаев Нурсултан ҳәм 4-курс студенти Кутлымуратов Асқар ийеледи. Таңлаў жеңимпазлары компьютер сумкасы, клавиатура, тышқанша ҳәм т.б. сыяқлы баҳалы саўғалар ҳәм дипломлар менен сыйлықланды

Бөлимлер