Нызамсыз ҳәрекетке нызамлы жаза

Хожели районы «Мәденият» мәкан пуқаралар жыйыны аймағында жасаўшы, 1963-жылы туўылған Джумамуратов Баймурат Боранович 2016-жыл май айының ишинде өзиниң турақлы жасаў үйиниң арқа тәрепиндеги тамарқа жериниң бир квадрат метр жерине қадаған етилген  еки түп кендир өсимлигин егип жетистирген. Октябрь айының орталарына келип жетистирип алған, қурғатылған ҳалдағы 156,92 грамм муғдардағы нәшебентлик затларын нызамсыз рәўиште сақлап келген. Ноя­брь айының басларында усы қурғатыл­ған марихуана нәшебентлик затларынан он қағаз бөлегине ҳәр қыйлы граммда орап, жәми таза салмағы 10,68 грамм муғдардағы нәшебентлик затының ҳәр бир қағаз орамын 25 мың сумнан, жәми 250 мың сумға баҳалап, ра­йондағы «Қырқыншы» мәкан пуқаралар жыйыны аймағында жасаўшы Байжанов Рахат Дүйсековичке сатыў жолы менен өткерген.

Мине, нашаның нәшесине берилген жигитлердиң нызамсыз ҳәрекетлерине ноқат қойылды. Олардың жына­йый ҳәрекетлери Өзбекистан Республикасы Жынаят Кодексиниң тийисли статья ҳәм бөлимлери тийкарында айып­лы деп табылып, суд уйымы тәрепинен еркинен айырыў жазасына ҳүким оқылды.

Дерек: erkinkarakalpak.uz

Бөлимлер