Ҳаял баслаған жынаят

Нәшебентлик затларға байланыслы жүз берген жынаятларды талқылап қарағанымызда, басқаларға салыстырғанда көбирек Төрткүл районында жүз берип атырғанлығының гүўасы боламыз. Наркотикалық затлардың алды-саттысы менен шуғылланыўда айырым жағдайларда туўысқанлар, ерли-зайыплылар, ҳаял адамлардың да қол урып атыр­ғанлығы ашынарлы жағдай, әлбетте.

Бул жынайый ҳәрекеттиң тийкарғы өзегинде турған, 1967-жылы Төрткүл районында туўылған, райондағы «Дослық» мәкан пуқаралар жыйыны аймағында жасаўшы, төрт перзенттиң анасы, ақлық сүйип отырған Джумакличева Гавкар Сабуровна алдын да Жынаят Кодексиниң айырым статьяларында нәзерде тутылған жынаятларды ислегенликте айыпланып, суд ҳүкими менен еки мәрте азатлықтан айырыў жазасы тайынланған. Кеңпейиллик, кеширимлилик сыяқлы пазыйлетлерге бола еки мәрте амнистия актлери қолланылған. Лекин, жуўмақ, келешекке сабақ көринбейди.

Қәўипли рецидивистке айланған Г.Джумакличева дәслепки тергеў дәўиринде анық сәнесин ҳәм кимлигин анықлаў имканы болмаған шахс­тан соңғылығында басқаларға сатыў жолы менен өткерип, пайда көриў мақсетин гөзлеген ҳалда героин нәшебент­лик затын алып, қупыя жасырып қояды.

Судланыўшы Г.Джумакличева суд мәжилисинде айыбын мойынлап, усы жыл 21-январь күни саат 10:00 лерде танысы Сапардурды телефон еткенлигин ҳәм көп кешикпей оның келгенлигин айтады...

Төрткүл районы «Пахтачи» аўыл пуқаралар жыйынында жасаўшы, 1974-жылы туўылған Сапардурды Муҳаммедовқа усы райондағы «Беруний» мәкан пуқаралар жыйыны аймағында жасаўшы, 1977-жылы туўылған Айбек Қурбанбаев: «героин керек, таўып бере аласаң ба?» деп сорағанында Сапардурды «таўып беремен» деп Г.Джумакличеваға қоңыраў етеди. Әне, ҳаял бас болған жынаяттың басланыўы...

Жынаят ислери бойынша Беруний районы судында олардың жынайый ҳәрекетлери нызам шеңберинде көрип шығылып, узақ жылларға азатлықтан айырыў жазасы тайынланды.

Бөлимлер