Пуқаралық паспортын жойтып алады...

«Сақлықта қорлық жоқ» дейди халқымыз. Ҳақыйқатында да бүгинги дәўир бизиң ҳәр биримизден өзимизге өзимиз сақ ҳәм сергек болып жасаўды талап етпекте.

1988-жылы Қанлыкөл районында туўылған Жәнибек Жумамуратов турмыстың усындай әпиўайы ғана қағыйдасына әмел етпегенликтен бүгин ел-халық алдында бурын судланған деген атқа ийе болды. Атап айтқанда, ол 2015-жылдың август айында Қазақстан Республикасының Ақтаў қаласына қол ушы талап ислеў ушын барғанында октябрь айының ақырларында өзиниң бийпәрўалығы себепли пуқаралық паспортын жойтып алады ҳәм айланба жоллар арқалы Өзбекистан Республикасына өтип алыўды режелестиреди. Бунда оған Қазақстан Республикасы пуқарасы А.Бержанов ҳәм дәслепки тергеў дәўиринде шахсының анықлаў имканы болмаған белгисиз пуқаралар 50 мың теңге есесине шегарадан жасырын жоллар арқалы өтиўге жәрдем береди.

Лекин, «Бузаўдың жуўырғаны сабанханаға дейин» дегениндей, Ж.Жумамуратовтың ислеген бул жынайый ис-ҳәрекетлери ҳуқық қорғаў уйымы хызметкерлери тәрепинен өз ўақтында анықланып, оған жынаят ислери бойынша Шоманай районлық суды тәрепинен тийисли жаза тайынланды. «Соңғы пушайман өзиңе душпан» деген усы болса керек.

Дерек: erkinkarakalpak.uz

Бөлимлер