Әмиў бүлбүлиниң иләҳий ҳаўазы Бийбираба Өтепбергенова 70 жасқа толды

Өзиниң иләҳий ҳаўазы менен мың-мыңлап қосық шайдасының кеўиллерин жаўлап алған халқымыздың сүйикли қосықшысы Бийбираба Өтепбергенова 70 жасқа толды. Ол буннан елиў жыл бурын 1967-жылдан баслап Қарақалпақ сахнасында өзиниң дәслепки қосықларын атқарып халық нәзерине түскен болса, бүгинлигинде «Қарақалпақстан халық артисти» сыпатында өзиниң ширели ҳаўазы менен республика халқына кеңнен танылды. Басып өткен елиў жыллық саҳнадағы даңқлы жолларында ол Қарақалпақ көркем-өнерин дүньяға танытыўға үлес қосып халқымыздың миллий мәдениятының нәсиятшысы сыпатында Россияның Дағыстан, Татарстан, Башқуртстан Республикаларында, қоңсылас Түркменстан, Қазақстан Республикаларында елимиздиң көпшилик областларында, Ташкентте, қоңсылас Хорезмде өткерилген мәдений ҳәптеликлерине қатнасып, өзиниң айрықша ҳаўазы менен нешше бир қосық шайдаларының жүрегинен жай алды.

Әсиресе Бийбираба Өтепбергенова Қазақ, Түркмен, Рус, Өзбек халықларының қосықларын кәмине келтирип атқарып, көпшиликти таң қалдырып жүрген талант ийеси.

Бийбираба апа қосықшы, иләҳий талант ийеси болыў менен бирге нешше мың әўладларға билим нурын шашқан устаз-оқытыўшы. Ол өзиниң сүйген кәсиби болған муғаллимшиликтеде жас әўладларға тәлим-тәрбия берип, ҳүрметке бөленген бахытлы инсан.

Саҳнада өткен елиў жылда оның атқарған «Кеўлиңди қыймайман», «Аўылласларым», «Даңқың сениң», «Тахтакөпир даласы», «Дослар шақыраман дәстурханыма», «Қызлары бар бизиң елдиң», «Хожелиниң жигитлери», түркменше «Айна» ҳәм басқа да көплеп қосықлар кәмине келтирип берилген жағымлы ырғағы менен халқымыздың қулағының қурышын қандырып, ол халқымыздың қәлбинен терең орын алған инсан сыпатында бәршениң сүйикли қосықшысына айланды.

Быйыл республикамыз районлары бойлап Бийбираба апаның 70 жыллық юбилейи кеңнен белгиленип өтилмекте. Оның юбилейин белгилеў Шоманайдан басланды. Районымыздағы Жумабай жыраў Базаров атындағы 13-санлы музыка ҳәм көркем-өнер меткебиниң залында оның менен ушырасыў кешеси өткерилди. Ушырасыў кешесине ол өз шаңарақ ағзалары, бир қатар дослары менен келди. Халқымыздың сүйикли қосықшысы мектеп алдында район ҳәкими Бахадир Янгибаевтың басшылығында ҳүрмет пенен күтип алынды. Қушағы гүлдәстеге толған қосықшы өзин күтип турған жас әўладларға тәжим етип, залға кирип келди. Зал толы район пуқаралары, қосықларының шайдасы болған нураныйлар оны қол шаппатлаўлар менен қарсы алды.

Сондай-а3 ушырасыўда «Қарақалпақстан халық шайыры» Набира Төрешова, қосықшы Ханзада Палўанова, сазенде Марат Нурниязов ҳәм басқа да Шоманайлы кеше мийманлары оны қутлықлап шығып сөйледи.

«Қарақалпақстан халық артисти» Бийбираба апа ҳәзирги күнде республикамызда Абадан апа Сапарованың баламасы менен дүзилген «Әмиў бүлбүллери» топарында кексе қосықшылар менен халқымызға хызмет етпекте.

Бизде Шоманайлылар атынан юбилейиңиз мүбәрек болсын, ел-журтын жырлаған бәлент лапызыңыз сөнбегей деген тилекте қаламыз.

 

Дерек: shomanay.rk.uz

Бөлимлер