"Цехымыз жумыс баслаған ўақыттан берли 25 миллион сумнан аслам макарон өнимлерин жетистирдик" - Хожелили бизнесмен

Өзлерине жаратылған усындай кең мүмкиншиликлерден нәтийжели пайдаланып киятырған исбилерменлердиң бири — хожелиши Анипа Жамилова. Атап айтқанда, ол быйылғы жылда шаңарақлық бизнесин жолға қойып, өз үйинен макарон цехын иске түсирди. Бул ушын «Микрокредитбанк»тен 140 миллион сум муғдарында жеңиллетилген кредит алды.

— Кредит қаржыларымызға Россиядан келтирилген макарон ислеп шығарыўшы заманагөй үскенени сатып алып, макарон өнимлерин ислеп шығара басладық. Нәтийжеси жаман болмады, ҳәзирги ўақытта өмирлик жолдасым Садатдин Камалов ҳәм шаңарақ ағзаларымыз бенен биргеликте макарон ислеп шығарып, халқымызды арзан ҳәм сапалы өнимлер менен тәмийинлеп атырмыз. Цехымыз жумыс баслаған ўақыттан берли 25 миллион сумнан аслам макарон өнимлерин жетистирдик. Қуўанышлы тәрепи сонда, биз ислеп шығарған өнимлерге хал­қымыздың талабы күннен-күнге артып бармақта,-дейди исбилермен А.Жамилова биз бенен сәўбети барысында.

Ҳақыйқатында да, «Изленген имкан табады» дегениндей, өзлериниң ҳадал мийнетиниң нәтийжесинде исбилерменлик тараўын раўажландырып ҳәм шаңарағын бағып, халықтың алғысына бөленип атырған усындай заманласлары­мызға қанша ҳәўес етсең де арзыйды.

Бөлимлер