Күйеўиңниң алдына түсе бер ме!

Ҳаял, 24 жаста. 

– Қәйним үйленейин деп турыпты, соның ушын ата-енемниң 21-микрорайондағы алдынғы квартирасына бизлерди басқа шығармақшы. Сол квартираны ремонт етиўимиз керек. Күйеўим болса ҳәрекетшең емес. Асықпай жүре береди. Күйеўим оның ремонтын биреўлерге тапсырды, лекин оларды ҳеш қадағаламайды. Олардың ислеген жумысына мениң кеўлим толмай атыр. Түсинемен, күйеўим бәрҳа жумыста, қолы тийе бермейди. Пул жетпей қалыўынан гейде квартирадағы ремонт ислери тоқтап қалады. «Ремонтыңызға жумсаң, ўақты келип, кейин қайтарып берерсиз» деп мениң ата-анам 10 миллионнан артық пул берди. Бирақ, күйеўим бул пулларды жумсамады.

Мен ремонт етип атырған усталарға аўқат апарып тураман ҳәм олардың ислерине тоңқылдай бергенимнен, күйеўим бир күни «Ремонтты µзиң даўам ете-ғой» деп, усталарға жуўап берип жиберди. Ҳәзир жағдай сондай – ата-енем, абысын-бийкешлерим маған қарсы болып қалды. Енди маған айтыңыз – мен не қәте иследим? Ҳаў, ша-ңарағымның мәпин ойлап ҳәрекет етип атырған жоқпан ба? Неге маған ҳәмме қарсы болып қалды?

– Дурыс, “шаңарақ” деп ҳәрекет етип атырсаң, бирақ кемшилигиң де жоқ емес. Егерде сен µзиңди дурыс тутқаныңда, жоқарыда айтып µткен унамсыз ақыбетке келмеген болар едиң. Кемшилигиң соннан ибарат – сен ўақыяларды асықтырып атырсаң. Дурыс айтқаның – ремонтшыларды қадағалаў керек, бирақ буны күйеўиң ислегени мақул. Сен оны буған илҳамландыр. Сен аўылға пахта териўге барған шығарсаң... Пахталар жүкленген тележканы тартып баратырған тракторды кµрдиң бе? Егерде сол тележка трактордың алдына шығып кетсе – апатшылыққа ушырайды, солай емес пе? Тап сондай, шаңарағыңда сен алдыға шығып кеттиң ҳәм ҳәмме саған қарсы турып қалды. 

Асықпа, керек нәрселерди әстен күйеўиңниң қулағына сыбырлап айта бер, айта бер.

Еркеклердиң жинин шығарып жиберетуғын ҳаяллардың ең жаман әдетлеринен бири – күйеўлерине кеңес бере бериўи. Егерде ҳаял күйеўине «Ананы µйтиў, мынаны бүйтиў керек. Анаў алдайды, мынаў баплайды» деп айта берсе – күйеўиңниң қыялында «Ҳаялым маған исенбей атыр. Мени ҳәлсиз кµрмекте» киби гүман ойлар пайда болады ҳәм бул жағдай оның нервин шығарады. Ҳәм ақыбетинде ол қырсықланып, қолын бир силтеп кетеди. Кеңесиңди сораса бер. «Билемен» деп суғылыса берме. Сен ойлағандай етип ислеўге күйеўиңниң ақылы жоқ деп ойлайсаң ба? Сен кеңеслериңди «Маған қараң! Усылар ислениўи шәрт!» сыпатында емес, ал «Усылар исленсе жақсы болар еди» тәризинде бериўиң тийис. Бир данышпан «Ҳаял күйеўине бир нәрсени орынлатыўы ушын кем дегенде 50 мәрте айтыўы тийис» деп айтқан екен. Яғный, еркеклер сондай жалқаў болады, оларға бир-еки айтқаннан жетип бара бермейди. Лекин, бес бармақ бирдей емес.

Сондай-ақ, ата-анаң ҳәм сен тәрептен жиберилген және бир қәте – 10 миллион пул берилиўи. Аўа, дурыс, пулдың зыяты жоқ, бирақ буның ақыбетинде шаңарағыңызда ала-аўызлық пайда болады. Сол пул сениң қолыңа тийгеннен берли – сениң тилиң әдеўир узайды, итибар бердиң бе? «Яқ, ондай етпеймен» дерсең, бирақ күйеўиң менен жәнжел пайытында, сол берилген 10 миллион пулды сен миннет етип, оның бетине басасаң. Күйеўиң буны жүрегинен биледи ҳәм сонлықтан ол пулларды жумсамай турыпты. Ремонтқа керек пулдың бәрин күйеўиңниң µзи тапсын. Сен тек күйеўиңди қоллап тур, ремонт ислерине оны йошландыр, ал 10 миллион пулыңды болса – ата-анаңа қайтарып бер.

 

«Күйеўлерге еслетпе: Ҳаялдың үйи тәрепинен берилетуғын жәрдемди қабыл етиў – шаңарағыңның фундаментине балта урыў»

 

¤мир – имтихан. Сен сабырлы бол; күйеўиңди жу-мысларға илҳамландырып, йошландырып, оның ўазыйпаларын мойныңа алмаўды үйрен. Асықпа, ремонт усы жылы питпесе – келеси жылы питер, болмаса – арғы жылы. Сен гәпке қулақ салмай, асығыслық етип, алған пулларыңды иске салып – ремонтты жақын күнлерде питкерерсең, бирақ бул ҳалда күйеўиң ҳәм оның жақынлары менен мүнәсибетиң бузылады. Ремонт исленген квартирада бир µзиң муңайып отырасаң – усы саған керек пе? Ҳәзир сен турған үйден сизлерди ҳеш ким қуўып атырған жоқ. ¤зиңди күйеўиң менен дурыс тут ҳәм сонда ол ремонтты да бежереди, басқа да шығасыз ҳәм әҳмийетлиси – басың аман болады.

Усы жерде ерлерге тийисли кеңеслер: “Жигитлер! Үйде ким кµбирек ўақтын µткереди? Ерлерге дийўал реңиниң, диванның, пердениң, гилемниң… қандай болыўы әҳмийетли ме? Буны ҳаялларға қойып бериң. Сизлер жай салыў ушын яки ремонтқа қәрежет ҳәм усталарды табың. Ремонтты қәйтип ислейжақсыз, дийўалларды қандай реңге бояйсыз, қандай перделер болады, реңлери ше, қайсы формадағы диван алынады ҳәм т.б. мәселелерди ҳаялыңыз бенен биргеликте ой-ласып шешиң. Ҳәмде, умытпаң: устаға қарағанда ҳаялыңызға қулақ салғаныңыз мақул – оның интуициясы күшли ҳәм ол – µмирлик жолдасыңыз.

Дерек: saza.uz

Бөлимлер