Арал апатшылығын сәўлелендирген әжайып сүўрет кимге тийисли?(фото)

Арал апатшылығын сәўлелендирген әжайып сүўрет (фото)

Арал теңизи экологиялық апатшылығының ақыбетлери

Қарақалпақстанлы талантлы фотограф Азамат Маткаримовтың түсирген фотосүўретлери глобал тармақта оғада белгили болмақта. Оның шығармашылығы халықаралық дәрежеде абыройлы шөлкемлер менен қәнигелер ҳәмде пуқаралар тәрепинен тән алынбақта.

Жақында Өзбекистан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў комитети, Бирлескен Миллетлер шөлкеми Раўажландырыў Бағдарламасының Өзбекистандағы ўәкилханасы ҳәм басқа да бирқатар шөлкемлер тәрепинен өткерилген “Ықлым өзгериўи мениң нәзеримде” халықаралық таңлаўында оның “Арал теңизи экологиялық апатшылығының ақыбетлери” фотосүўрети сыйлы 3-орынды ийелеген еди.

Бул таңлаўда дүньяның 60қа жақын мәмлекетинен профессионал ҳәм ҳәўескер фотографлар қатнасқан. Таңлаў шеңберинде жәми 181 фотосүўрет ҳәм талапнамалар қабыл етилген.

Төменде қарақалпақстанлы фотограф Азамат Маткаримов тәрепинен алынған қызықлы сүўретлерди тамашалаўыңыз мүмкин:

Нөкис. Таңғы сүўрет

Жасыл реңниң 50 түри

Нөкис гүзи

Бийпайда ҳәрекет

Отарынан адасқан қозы

Жалғызлықтан жалыққан кекилик. Арал теңизи жағалаўы

 

Жампыққаланы қорғап жатырған жылан

Аралда айдың туўылыўы

Атамасын өзиңизге қалдырдық

 

Фотограф Азамат Маткаримов

Бөлимлер