Үят! «Жасырынбақ» ойнап жүрген әкелер

Балалығымызда жасырынбақ деген ойын бар еди. Оны ҳәмме жақсы биледи. Жасырынбақ ойнаған жер қанша қурамалы болса да, биз балалар бәри бир таўып алатуғын едик. Себеби, таўмасаң утыласаң, утылыўға арың, намысың жол бермейди.

Ал, ересек адамлар турмысында өлдим-күйдим менен турмыс қурып, арада 2-3 балалы болғаннан кейин минезлери «сәйкес келмей қалып»,  ажырасып кететуғынлар да күн санап көбейип бармақта. Әкениң де, ананың да перзентин камалға келтириўде өз орынлары бар. Усындайда айырым әкелер өз белинен дөреген перзенти ушын алимент төлеўден бас тартады. Деген менен нызам алдында бул жуўапкершиликтен узаққа қашып қутыла алмайсаң. Ўақыт өткен сайын перзентлери ушын төленетуғын төлем пулларының муғдары асып,  «жасырынбақ» ойнап жүрген әкелердиң бәри-бир жасырынған жеринен шығып, әкелик қарызларын өндирип төлеўлерине туўра келеди. Енди ол  «көтере алмаған қосып арқалайды»ның кебин кийеди. 

Усындай жасырынғыш әкелерди мысалларда көрсетиў ушын «ҳүким»лерге арқа жүгинсек: Пуқара Н.Жоллыбеков өмирликке жолдас тутқан З.Ю менен бирге көп жасамаған. 2015-жылы туўылған бир перзентине талап еткен алимент пулларын өндире алмай, ақыры судқа мүрәжат еткен. Нәтийжеде бир жылда төлеси пулларының саны 2.758.690 сумға  жеткен.

Пуқара К.Гулмуратов 2008-жылы  З.А менен қос тиклеп,  арадан бес жыл өткен соң бир балалы болғанда өзлери тиклеген қосын өзлери қайта бузады.  Бир перзентине алимент қарызы өз ўақтында төленбегенликтен 19 ай 24 күн ушын 5.019.791 сум деп есапланды.

З.Аўезжанов өзиниң сегиз жыл қослас болған зайыбы З.Т менен еки перзенти еси енип турған пайытта 2014-жылы ажырасады. Бир жыл даўамында алимент өндирип турады да, кейин әке мойынтаўлық етип қашып жүреди. З.Т.ның берген көрсетпеси тийкарында З.Аўезжановтан еки баласы ушын 9.109.160 өндириўге ҳәм жынаяты бойынша жазаға тартыўға ҳүким шығарылды.

 Ал, пуқара Ж.Төремуратовтың ажырасқан ҳаялы Д.Ш.ның тәрбиясындағы үш перзенти ушын алимент қарызы 2015-жылдың июль айынан 2017-жылдың майына шекем 10.031.620 сумды қурағаны ҳәм өз ўақтында алимент пулларын перзентлерине төлемегини ушын тийисли жазасын алды.

 Бундай етип еле де мысаллар келтире бериўимиз мүмкин. Ерли-зайыплылар ажырасса, еки ортада жәбирин перзент тартады. Я әкесиз әке меҳирине зар, яки анасыз тири жетимге айланып, ана меҳирине зар болыўы турған гәп. «Жасырынбақ» ойынын ойнап жүрген әкелер меҳири менен қосып  өз перзенти ушын алимент пулларын бериўди де көзлери қыймай жүргенин қалай түсиниў мүмкин?! «Ининиң үйи иннен тар, сиңлиниң үйи қыннан тар» болып жүрген ажырасқан барлық аналарға, ишкилик, жетпесинлик, тағы басқа сылтаўлар менен хожалығы ўайран болып шашырап жүрген  әкелерге, перзентлериңизди тири жетим етип жалтақлатпаңлар, егер мүмкиншилиги болса қайта қосылып, перзентлериңизди баўырыңызда өзлериңиз биргеликте тәрбиялаңлар, олар сизлер менен ғана толық бахытлы бола алады, дегимиз келеди.

 Биз тек жақсылық тәрепдарымыз.            

Қәдирбай БЕКМУРАТОВ Район прокуроры

Гүлнара ДӘЎЛЕТМУРАТОВА Журналист

Дерек: taxtatani.uz

Бөлимлер