Шымбай әзелден өнерментлер ели. Қарақалпақ Мүсиншиси ҳаққында сөз

Скульптор Дәрибай Тәжимуратов 1955-жылы Шымбай районында туўылған. Қарақалпақстан Жаслар аўқамы сыйлығының лауреаты. 1990-жылдан Өзбекистан Көркем-өнер академиясы жанындағы Өзбекистан художниклер дөретиўшилик бирлеспесиниң ағзасы. Ол мүсиншилик пенен 1976-жылдан баслап шуғылланып келмекте. Ең дәслепки жумыслары Ташкент қаласында 1985-жылы «Қарақалпақстан мәденият күнлери» шеңберинде, 1989-жылы Ашхабад қаласындағы көргизбелерде қойылды. Сол ўаққыттан баслап, оның мийнетлери қәнигелер, художниклер, тамашагөйлер ҳәм көркем өнер ықласбентлери тәрепинен жоқары баҳаланып келмекте.

Ҳәзирги күнге шекем Д.Тәжимуратов Өзбекистан ҳәм шет еллердеги көргизбелерде белсене қатнасып киятыр. Оның дөретпелери, атап айтқанда «Ана ҳәм бала», «Жаслық», «Дем алыста», «Ыдыс сатыўшылар», «Жас жыраў», «Жас ҳаял», «Қарақалпақ келини», «Қайықта», «Тоғыз тоңқылдақ, бир шиңкилдек», «Ғарры ҳәм кемпир», «Атлар», «Түйе минген келиншек» ҳәм басқа да жумыслары халық фольклоры менен жақыннан таныс миллий өзгешеликлерге ийе характерлерди бақлаўшы мүсиншиниң бай фантазиясы менен усы образларды ашып бериўдеги шеберлигинде айқын көзге тасланады.

Соның менен бир қатарда Д.Тәжимуратов ашық ҳаўада ҳәм де архитектуралы шешимлердеги дөретпелер авторы ретинде белгили. Усы композициялары қатарында Шымбай қаласындағы «Ҳәсиретли Ана», «Өмирбек лаққы» мүсинлери, Нөкис қаласында ҳәзирги «Қырыққыз», «Империал», Хожели қаласында «Караван» ресторанлары, Тақыятас қаласындағы «Фаиз» кафеси ҳәм басқаларды атап өтсек болады.

Мүсинши Д.Тәжимуратов 2013-жылы Ташкент қаласында болып өткен «Сүўретлеў өнери» фестивалында қатнасып алтын медаль менен сыйлықланды. Қарақалпақстан Республикасы Мәденият ҳәм спорт ислери министрлиги тәрепинен шөлкемлестирилген «Ардақлаў -2015» таңлаўында «Жылдың ең жақсы мүсиншиси» деп танылды.

Ол художниклер жәмәәтине жоқары ҳүрметке ийе, бәрҳама жәрдем қолын созыўға таяр. Сүўретлеў ҳәм қол өнери бойынша өткерилип атырған илимий-семинар, конференциялардың белсенди қатнасыўшысы, жаслар менен ислесиўде шеберлик сабақларын өтип барыўшы тәжирийбели устаз.

Соның менен бирге Дәрибайдың дөретиўшилик ислерин баласы Әдил ҳәм Султан Тәжимуратовлар даўам етип келмекте. Бүгинги күни оның қолынан дөретилген зергерлик буйымларына халқымыз тәрепинен талап күшли. Атап айтқанда, өткен жылы Ғәрезсизлик байрамы қарсаңында Нөкис қаласындағы  «Айқулаш жулдызлары» фольклор ансамблине, сондай-ақ, Айзада Нурымбетова фирмасына төбелик, ҳәйкел, билезик, сырға ҳәм тағы басқа миллий өнерментшилик буйымларын буйыртпа тийкарында жеткерип берди. Жақында Мойнақ районында өткерилген экофестивалда баласы Султан Тажимуратов өз дөретпелери менен белсене қатнасты.

IMG_6424

Д.Тажимуратов балалары ҳәм шәкиртлери менен.

 

 

 

???????????????????????

Шымбай районы орайындағы Өмирбек лаққыға арналған естелик. Авторы Д.Тажимуратов.

 

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Шымбай районы орайындағы «Ҳәсиретли Ана» естелиги. Авторы Д.Тажимуратов.

 

 

SAM_0300

SAM_0297

Фаиз кафеси (Тахиятас районы). Авторы Д.Тажимуратов.

 

 

SAM_0368

«Қырық қыз» рестораны. (Нөкис қаласы).

 

 

SAM_0019

SAM_0025

«Қырық қыз» рестораны фоеси.

 

 

SAM_0035

SAM_0350

SAM_0338

SAM_0337

SAM_0336

SAM_0359

SAM_0317

SAM_0311

Д.Тажимуратовтың Нөкис қаласы «Қырық қыз» ресторанында ислеген дөретпелери.

 

 

SAM_0230

SAM_0220

SAM_0144

Д.Тажимуратовтың көргизбелери.

 

 

SAM_0177

SAM_0276

SAM_0275

SAM_0274

SAM_0273

Д.Тажимуратов тәрепинен исленген ҳәр қыйлы эскизлер.

 

 

Ағалар ярым тәрийпи,

Зулпы янағына түсер,

Сағағына дизсе маржан,

Ошал буғағағына түсер, —  деп Әжинияз шайыр Қарақалпақ халқының ҳаял-қызларының гөззаллығына гөззаллық қосатуғын тағыншақлар ҳаққында да айтып өтеди.

Төменде биз Сизлерге скульптор Дәрибай Тажимуратовтын баласы Адил  Тажимуратов ҳәм оның шәкиртлери Султан Тажимуратов, Садатдин Назаровлардың мийнетлери менен таныстырамыз.

Д.Тажимуратов 1

Ҳаял-қызлар сырғасы.

 

 

Д.Тажимуратов 2

Ҳалқалы сырға.

 

 

Д.Тажимуратов 3

Қарақалпақ қызларының миллий тумары.

 

 

Д.Тажимуратов 4

Қарақалпақ қызларының миллий сырғасы.

 

 

Д.Тажимуратов 5

Қарақалпақ ҳаял-қызларының бешпент ҳәм жеңсизлерине арналған «қарсы илгек».

 

 

Д.Тажимуратов 6

Қызлар билезиги.

 

 

Д.Тажимуратов 7

«Шартүйме» ҳәм «Бақатүйме».

 

 

Д.Тажимуратов 8

Ҳаял-қызлар ҳәйкели.

 

 

Д.Тажимуратов 9

Ҳаял-қызлар бас кийими «Төбелик».

 

 

Д.Тажимуратов 10

Заманагөй Фируза таслы сырға.

 

 

Д.Тажимуратов 11

Заманагөй сырға.

 

 

Д.Тажимуратов 12

Ҳаял-қызлар кийиминиң көкирек алдына тағыў ушын арналған «Айшық».

 

 

Д.Тажимуратов 13

Жүзиклер.

 

 

Д.Тажимуратов 15

Заманагөй ҳаял-қызлар «Тумар»ы.

 

 

Д.Тажимуратов 16

Ҳаял-қызлар сырғалары.

 

 

Д.Тажимуратов 17

Ҳаял-қызлар ушын «Ҳәйкел» ҳәм «Билезик».

 

 

Д.Тажимуратов 18

Заманагөй ҳаял-қызлар сырғалары.

 

 

Д.Тажимуратов 19

Заманагөй ҳаял-қызлар сырғалары.

 

 

Д.Тажимуратов 20

Ҳаял-қызлар бас кийими «Төбелик».

 

 

Д.Тажимуратов 21

Ҳаял-қызлар жағасы. (Галстук).

 

 

 

????????????????????????????????????

Шымбай районы ҳәкими О.Қазақбаев 2017-жыл 29-декабрь күни өткерилген байрам илажында «Жылдың ең жақсы өнерменти» номинациясын Адил Тажимуратовқа тапсырмақта.

Келеси мақаламызда Шымбайлы үйшилер (қара үй) ҳаққында айтып өтемиз.

Раўаж УТЕПБЕРГЕНОВ.

Дерек: chimbay.rk.uz

Бөлимлер