ТашПМИ Нөкис филиалында питкериўши студентлерге диплом тапсырыў мәрәсими болып өтти (фото)

Ушырасыўды филиал директоры О.А.Атаниязова ашып берди.Ол өз сөзинде питкериўши студентлерге шыпакерлик жумысларында өз кәсибине садық пидайы инсан болыўы ушын көп излениў,мийнет етиў кереклигин айтты ҳәм келешекте өз касибиниң маманы болып,халыққа ҳадал хызмет етиў жолында үлкен табыслар тиледи.

Жыйналыста Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси комитет баслығы Д.Қурбаниязов сөзге шығып, студентлерге шыпакерлик кәсипти ийелеўде,пидайы шыпакерлер болып, ата-ана ел-журт алдында минсиз хызмет атқарыўына тилеклеслик билдирди. Емлеў иси питкериўшиси Б. Мырзакулов шыпакерлик антын оқып еситтирди. Филиал питкериўшилери шыпакерлик антын қабыллады.

Pitiriw keshesu

Дерек: mednf.uz

Бөлимлер