Юморбек ҳәзиллери

ҚАЙТА ИСЛЕНГЕН НАҚЫЛ-МАҚАЛЛАР

* Соқыр қоразға бәри мәкийен.
* Жаманның уяты болмас, ақшанын зыяты болмас.
* Салының арқасында Шыныбай машын минди.

* «Жети рет өлшеймен» деп жүргениңде, басқалар кесип кетпесин!
* Аўзы қыйсық болса да, байдың баласына тийип ал.
* Биреўге гөр қазба — керек болса, өзи қазып алсын.


«КОЛОБОК» ЕРТЕГИ
— Мен көкемнен қаштым, мен тәтемнен қаштым…
— Колобок, колобок, сен неге қазақша сөйлеп атырсаң?
— Мен «Қазақстанский» уннан писирилген колобокпын.

Қарақалпақ тилиниң күлкологиялық сөзлиги
Берекет — бере сала кет
Алтын — алып тын
Гүмис — гум болып исле
Сандық — санап бол да, тық
Декан — студентти тәрбиялап-өсиретуғын дийхан

АНЫҚЛАМАЛАР
* Кардиограмма — шын жүректен жазылған хат
* Ертең — ең қолайлы ўақыт
* Ҳүждан — адамға арқайын жасаўға кесент етиўши сезим
* Ҳүждансыз — тыныш уйықлай алатуғын адам

ЖАҢАЛЫҚЛАР
* Бизиң қоңсы Гүлзар деген келиншек корейский сериалды дыққат пенен тамашалап отырып, сериалдың ишинде Кореяға кеткен күйеўин көрипти.
* Шотландияның юбка кийип жүретуғын армиясы алдынан самал ессе,     қорқынышлы болып көринеди екен.

* ДАҒАЗА: «Бир күнде арақты қойдырамыз. «Постоянный» клиентлерге скидка бар».
* Аяқ кийим дүканында акция: «Оң аяқ кийимди сатып алсаңыз, шеп аяғы  бийпул қосып бериледи.
* Егер кирпитикенниң көкирегинде де тикени болса, демек ол — еркек кирпитикен.
 

ҲӘР ҚЫЙЛЫ ГӘПЛЕР
* — Қысынбай жей бериң, бәрибир, ийтке беремиз.
* Командирдиң солдатларға буйрығы: «Сизлер мына жерди қазып турын, мен оған шекем қайсы жерди қазыў керек екенлигин анықлап қайтаман».
* Тәжирийбели хирург практикантқа: «Скальпельди қатты баспа — столға сызық түседи…
* — Мен бул мекемеде 0,5 ставкада ислеймен, сол ушын әстенлеў бақырың.
* — Сигарет пачкасының сыртына «Шегиў денсаўлыққа зыян» деп жазып койылған. Усы жазыўды ҳәр дана сигаретке жазыў керек, себеби «штучный» шегетуғынлар  зыян екенин билмейди

Дерек: Saza.uz

Бөлимлер