Жек көрип қаламан

– Менде мынадай жағдай көп ушырасады: биреў менен танысып, оның менен бираз ўақыт досласқаннан кейин мен оны жек көрип қаламан. Айырымлары менен душпан ҳалына дейин бараман. Не ушын бундай болады?
Дәнияр, 32 жас.

– Сораўың ушын рахмет, Дәнияр балам. САЗАның алдынғы бир санында «Биз жетик емеспиз» атамасында мақала кеткен еди. Гәп соннан ибарат, биз танысларымызды жетиклестириўге қайымбыз. Оны сондай жақсы көрип қаламыз ҳәм буның ақыбетинде оннан көп нәрселерди күтемиз де… Ол әдетте бизлердиң үмитлеримизди ақлай алмайды ҳәм оны кейин биз жек көрип қаламыз. Биз бир танысымызда қандайда жақсы бир сыпатты яки қәсийетти бақласақ (мысалы, кишипейиллик, шынлық), биз оннан және де басқа унамлы қәсийетлерди күтемиз (мысалы, кеңпейиллик, даналық, жуўапкершилик, сөзинде турыў…). Әдетте, оннан бул қәсийетлерди таба алмағаннан кейин, бизлер оннан ренжиймиз. Гейде мүнәсибетимиз 180 градусқа бурылып, дос болып жүрген адамымыз душпанымызға айланады. Қызығы сол – ол адамда турған гәп жоқ, гәптиң бәри бизде – оны асыра жетик деп қабыллағанымызда. Бирақ – адамлар жетик емес-ғой! Биз оған жоқары талап қойдық! Қәлеген адам кемшиликке жол қояды. Дәнияр балам, басқалар менен қатнасық қурып атырғанда усыларды есапқа алыў зәрүр.

Дерек: saza.uz

Бөлимлер