Қараөзек районында «Ватанпарвар» шөлкеми ашылды

Өзбекистан  қорғаўына көмеклесиўши «Ватанпарвар» шөлкеми Қараөзек районлық оқыў спорт техника клубының да жумыс баслағанына онша көп ўақыт болмасада жәмәәттиң биргеликте алып барып атырған жумысларына итибар қаратылды. Аймақта спорттың техникалық ҳәм әмелий раўажландырыў пухаралар ватанпарварлық жумысларын алып барыў түрли тайыпадарли тайыпадаы авто транспорт айдаўшыларын таярлаў ҳәм қайта таярлаўларды мақсет еткен.

Шөлкемниң Қараөзек районлық оқыў спорт техника клубында еки тәжирийбели оқытыўшы ҳәм бес автомабилди айдап үйретиўши уста. Биринши медициналық жәрдем бойынша ҳамширалардан ибарат топар аты аталған жөнелислер бойынша әмелий ҳәм теориялық сабақлар өтиўде ықшам  ҳәм қолайлы аудиоторияларда заманагөй оқыў қураллары ҳәм қолланбалардан сабақ өтсе автомабил айдаўшылары ушын әмелий шынығыў майданшасы компиютер ҳәм районлық жол ҳәрекети қәўипсизлик бөлими тәрепинен тастыйықланған еки жөнелисте  «В» тайыпасына кириўши жеңил автомабиллерди басқарыў бойынша  әмелий сабақлар өткерилип келмекте.

Жол ҳәрекетинде пиядалар ҳәм автотранспорт айдаўшылардың ўазыйпаларын билиўи қағыйда ҳәм белгилерге бойсыныў шәрт. Айдаўшы автомашина басқарар екен тек өзине емес әтирапындағыларға да жеке өмирине жуўапкер болады. Бизиң оқыў спорт техника клубында оқыўшыларға мине усыннан келип шығып ҳәр бир тәреплеме жетик айдаўшыларды жеткерип бериў мақсетимиз есапланады. Өткен жылда дәслепки питкриўшилеримиз әмелий ҳәм теориялық сабақлардан соң басым көпшилиги жоқары нәтийжелер менен айдаўшылық ҳуқықын бериўши гүўалығын алыўға еристи.

Келешекте «С» тайыпасындағы автотранспорт қуралларын басқарыўды да үйретиў ҳәм тийисли гүўалығын алыўда ҳәм районымыздың жаслары ушын спорттың әмелий техникалық түрлери менен шуғылланыўы, мылтық атыў, жазғы биатлан түрлерин ен жайдырыў мақсетимиз бар – дейди оқыў спорт техника клубы баслығы Адилбай Утениязов.

Өз гезегинде соныда атап өтиўи орынлы, өйткени тиккелий район ҳәкими Д.Утемуратов басламасы ҳәм итибары менен жумыс баслаған бул  клубтын автотранспорт қуралларын басқарыўды үйретиўде райондағы бас жолларға орнатылған светафорлардың орнатыўы да айдаўшылардың ҳәмелияты менгериўде қол келеди.

А.Қасиев

Қараөзек районы

Бөлимлер