Халық депутатлары Шоманай районлық кеңесиниң 29-сессиясы болып өтти

Халық депутатлары  Шоманай районлық  кеңесиниң  29-сессиясы болып өтти.

Онда Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты ағзалары ҳəм Нызамшылық палатасының депутатлары, жергиликли кеңес депутатлары, Республикалық қəниге­лестирилген  илимий-əмелий  медицина орайларының  қəнигелери, райондағы бир қатар мəкеме ҳəм исбилерменлик субъектлериниң, мəмлекетлик ҳəм мəмлекетлик емес шөлкемлердиң ўəкиллери, ғалаба хабар қуралларының хызметкерлери қатнасты. 

Сессияда халыққа медициналық-санитариялық хызмет көрсетиўдиң  сапасын жақсылаў бойынша əмелге асырылып атырған  жумыслардың  жағдайы кеңнен талқыланды.

Онда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Ҳамраев, Олий Мажлис Нызамшылық палатасының депутаты Н.Айтжанова ҳəм басқалар шығып сөйлеп, Президентимиз тəрепинен медицина тараўы бойынша қабыл етилип атырған қарар ҳəм пəрманлар усы тараўды  жедел раўажландырыўға  тийкар  жаратып атырғанын ҳəм бүгинги күнде  Президентимиздиң  «Өзбекистан Республикасында бирлемши  медициналық-санитариялық  жəрдем  бериў мəкемелериниң  жумысларын шөлкемлестириўди  буннан былай да жетилистириў илажлары  ҳаққында»ғы қарарын орынлаў бо­йынша райондағы 9 аўыллық  шыпакерлик пунктлери  негизинде 3  шанарақлық поликлиника шөлкемлестирилип, олар ең соңғы заманагөй  əсбап-үскенелер менен тəмийинленгенлигин атап өтти.

Нəтийжеде, медицина мəкемелеринде халықты дəри-дəрмақ өнимлери менен тəмийинлеў, қыстаўлы медициналық жəрдем хызмети жақсы жолға қойылыўына ерисилди. Медицина  мəкемелерине тез жəрдем машиналарының берилиўи болса,  наўқасларға өз ўақтында жəрдем көрсетиў  имканиятын  жаратпақта.

Атап өтилгениндей, аўыллық шыпакерлик пунктлериндеги жағдайды жақсылаў, аўыллық шыпакерлик пункти ҳəм  шаңарақлық полик­линикаларды диагностикалық əсбап-үскенелер менен тəмийинлеў,  тез жəрдем хызметиниң сапасын жақсылаў, сондай-ақ, аўыллық шыпакерлик пунктлериниң күни-түни ислеўине ерисиў, медицина бирлеспелеринде жаңа бөлимлер шөлкемлестириў ҳəм барлық медицина мəкемелерин зəрүр болған қəнигелер менен толықтырыў ўазыйпалары орынларда қалай əмелге асырылып атырғанлығы,  бүгинге шекем даўам етип атырған  машқалалар ҳəм олардың шешимлерин үйрениў тараў басшылары менен бирге халықтың исенимли ўəкиллери есапланған  депутатларымызға да жүкленген. 

Сессияда, район халқына  медициналық-санитариялық жəрдем көрсетиўдиң нəтийжелилигин  арт­тырыў бойынша пикир-усыныслар тыңланып, тараўда  жүзеге келген машқалаларды сапластырыў бо­йынша   ўазыйпалар белгиленди.

Сессия күн тəртибиндеги көрилген мəселелер бойынша  тийисли қарар қабыл етти.

Онда Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Нызамшылык палатасының Спикери Н.Исмоилов қатнасты ҳəм шығып сөйледи.

Бөлимлер