Сизин жэрдемининизге мутәж….

Әлбетте,  ҳәр  бир ата ана перзентинин  денсаўлығы беккем болыўын,  өз қатарынан  кем болмай өсиўин қәлейди. Усындай арзыў-үмитлер менен нәрестени дүньяға келтиреди. Лекин, перзентиңниң наўқас болып туўылыўы ата-ананы бир  өмир  тәшўишке салып, шыпакерлердиң жәрдемине, көпшиликтиң акыл кеңеси ҳәм коллап-куўатлаўына мүтәж етип кояды.

Руслан Өтепбергенов пенен Камила Бахиевалардың шанарағы мине, усындай жәрдемге, қоллап-куўатлаўға  мүтәж. Олардың 2014-жылы туўылған  қызы Айдана Өмирбаева  төрт жылдан берли аўыр наўкас. Ол 6 айлығында  инсультти басынан өткерген, соң қәниге щыпакерлердиң қатнасыўында  бас мийге операция исленгенип, микроцифолия диагнозы койылган. Мине, 4 жылдан берли ол ҳәр күни 7 түрли дәри  ҳәм арнаўлы витаминли азықлық затлар менен бағылмақта. Жылына 2 мәрте емлеўханада   жатып  емленеди. Ташкент каласындағы үлкен шыпа орайларындағы профессорларға барып, мәсләҳәтлер алып  турады. Ҳәм олар бул кеселликти емлеўге болатуғынлығын айтқаннан баслап Айдананың ата-анасы бар тапканын оның дәри-дәрмағына жумсап емлетип  киятыр. Деген менен, оның толық саўалыўы ушын еле коп қәрежет керек.

Биз әзелден мийрим-шәпәәтли халықпыз. Ата-бабаларымыздан бизге мийрас болған мийрим-шәпәәт бизиң бәршемиздиң  бойымызда бар екен,  4 жасар  Айдана Өмирбаева   ушын жәрлемимизди аямайық. Оның әкеси Руслан Өтепбергенов зәрүр қәрежет топлап, оны операция жолы менен емлетпекши. Айдана Өмирбаеваға қәўендерлик етиўди қәлеўшилер Халық банкиндеги  есап бетине пул өткериўиңизге болады:

АК Халық банк КР Әмелият бөлими 1-жамғарма касса есап бети  20206000500000638605.

МФО-00638.

ИНН-200363398.

Айдана Өмирбаеваның жасаў мәнзили:  Нөкис қаласы «Таслақ» МПЖ. Қ.Әметов көшеси №38-жай.

Телефон: 99893-367-84-20,  99890-728-84-90

СИЗИҢ ЖӘРДЕМИҢИЗГЕ МҮТӘЖ! БИЗ МЕҲРИ ДӘРЬЯ ИНСАНЛАРМЫЗ!

Қорақалпоғистон янгиликларини телеграмда кузатиб боринг -  https://t.me/kruzuz

Бөлимлер