Мектепте оқыйтуғын перзентимниң телефонын оқытыўшысы алып қойыўға ҳаққысы барма?

Мектепте оқыйтуғын перзентимниң телефонын оқытыўшысы алып қойыпты. Телефон перзентимниң жеке мүлки болса, оны алып қойыўға ҳаққысы барма?
- Өзбекстан Республикасының билимлендириў мекемелеринде мобил телефонлардан пайдаланыў тәртиби ҳаққындағы Режеге тийкар оқыў шынығыўлары ҳәм иләжлар басланыўынан алдын билим алыўшылар телефонды өширип қойыўы ҳәмде сумкасына салып қойыўы шәрт. 
- Билим алыўшыларға төмендегилер қатаң қадаған етиледи:
- телефонды мойнына тағып алыў, көкирек қалталарына, шалбар, юбкалардың қалталарында ҳәм усы сыяқлыларда сақлаў;
- телефон аккумуляторын зарядлаў ушын билимлендириў мекемесиниң электр тармақларына жалғаў;
- телефон жәрдеминде: 
- әтираптағыларға зорлық, рейимсизлик, порнографияны үгит-нәсиятлаўшы видео ҳәм сүўретлерди көрсетиў;
- билимлендириў мекемесиниң абыройына, соның ишинде, зорлық ҳәм вандализм жағдайларын сүўретке алыў ҳәм кейин ала оларды әтираптағыларға көрсетиў жолы менен зыян жеткериў;
- оқыў шынығыўлары ўақтында:
- телефон арқалы сөйлесиў ҳәмде SMS (ММS) ҳәм басқа түрдеги хабарларды жибериў;
- телефонды стол үстине қойыў;
- қосық тыңлаў;
- сүўрет ҳәм видео көринислерди көрсетиўде телефоннан пайдаланыў, көринислерди көриў, диктофон, калькулятор, календарь, блокнот, қойын дәптерше сыяқлылар сыпатында пайдаланыў;
- сүўретке алыў ҳәм видео көриниске түсириў;
- телефон арқалы басқа хызметлерден пайдаланыў.
- Билимлендириў мекемесинде билим алыўшыларға шынығыўлар ҳәм иләжлар аралығында тек ғана тийкарлы ҳәм кешиктирип болмайтуғын зәрүр жағдайларда ата-анасы (олардың орнын басыўшылар), жақын ағайинлери, билимлендириў мекемесиниң басшылары ямаса хызметкерлери менен тез арада байланысыў мақсетинде телефонлардан пайдаланыўға рухсат етиледи.

Усы талаплар бузылған жағдайда билимлендириў мекемесиниң ҳәр қандай педагог хызметкери билим алыўшыдан телефонды алып қойыў, билдирги рәсмийлестириў ҳәм оны телефон менен бирге билимлендириў мекемесиниң директорына ямаса директор орынбасарына, кейин ала оны ата-аналарға бериў ҳуқықына ийе.

- Демек, билимлендириў мекемесинде мобил телефоннан пайдаланыў тәртиби бузылған жағдайда, оқытыўшы оның телефонын мекеме басшыларына ямаса ата-анасына бериў шәрти менен алып қойыўы мүмкин.

Дерек: https://t.me/huqiqiymalimleme

Бөлимлер