#Navruz2018 Нөкис районында «Наўрыз» байрамы өткерилди (фото)

20-март күни район орайындағы балалар жас өспиримлер спорт комплекси өзгеше түске бөленди. Байрам өткерилетуғын алаңда «Әзиз ўатанласлар, ҳәр күниңиз Наўрыз болсын!», «Наўрыз байрамы мүбәрек болсын», «2018-жыл – Жедел исбилерменлик, инновациялық идеялар ҳәм технологияларды қоллап-қуўатлаў жылы» сыяқлы сүренлер менен безелген, рәңбәрәң байрақшалар желбирейди.

Миллийлигимизге тән кийимлер кийген қыз ҳәм жигитлер, миллий ойынлар есапланған «Шүллик», «Асық», «Бектас» ойнап атырған балалар, әл аспанға пәтпелек ушырып жүрген жас өспиримлер байрамға өзгеше заўық бағышлайды. Ал, мәкеме, кәрхана ҳәм оқыў орынлары хызметкерлери тәрепинен таярланған миллий тағамлар көргизбеси кимниң болса да дыққатын өзине тартады. Сыпаларда дөгереклесип отырып анаханлар менен атаханлар, елимиздиң абаданлығына, халқымыздың тынышлығына шүкиршилик етип, ақ пәтиясын бермекте.

Халықты сейилге шақырыўшы ҳаўазлар жүреклерге йош бағышлайды. Ўатанды, бәҳәрди жырлайтуғын нама-қосықлар жаңлайды. Халық сейилине келгенлер бир-бирин байрам менен қутлықлап, жақсы тилеклер тиледи.

Нөкис районы ҳәкими А.Сейтахов район халқын Наўрыз байрамы менен қутлықлады. Буннан соң районлық мәденият бөлиминиң улыўмахалықлық Наўрыз сейилине бағышлап таярлаған «Әзиз ўатанласлар, ҳәр күниңиз Наўрыз болсын!» атамасындағы концерт бағдарламасы қойып берилди. Байрам концертин Б.Шүкирбаева «Нәўбәҳәр келди» атамасындағы қосығы менен баслап берди. Буннан соң балалар топары, фольклорлық топарлар, көркем ҳәўескерлик жәмәәтлери, профессионал атқарыўшылар ҳәм жас талант ийелери өз бағдарламасы менен қатнасты. Әсиресе, 15-санлы балалар көркем өнер ҳәм музыка мектеби оқыўшылары таярлаған «Арбашының аўылы» атамасындағы композиция жыйналғанлардың кеўлинен шықты. Байрам концертинде халықтың сүйикли қосықшысы   Б.Каримова, эстрада жулдызлары М.Өтемуратов, Ә.Алламбергенов, М.Хожамуратов, «Әмиў толқыны» ансамбли қосықшысы Қ.Муратовлар өзлериниң йошлы қосықларын инам етти.

             

 

Байрамда Тақыятас районынан мийманға келген нураный Жолдасбай Нурабуллаев өзиниң Наўрызға бағышланған қосығын оқып берди.

Байрамға бағышланған концерт бағдарламасы жуўмақланғаннан соң тамаша-гөйлердиң нәзери палўанлар беллесиўи, қошқар урысы, арқан тартысыў ҳәм тас көтериў жарысы болып атырған тәрепке аўды. Ерлер арасында болып өткен гүресте З.Зайтов бас байрақты жеңип алған болса, қызлар арасында жәҳән чемпионы К.Дәрменбаева қарсыласынан үстем келди. Арқан тартысыў бойынша «Қутанкөл» мәкан пуқаралар жыйыны командасы, қошқарлар урысында Тақыркөлли Д.Алламбергеновтың қошқары жеңимпаз болды.

    

Бул күни Наўрыз байрамы районымыздың барлық аўылларында, көшелеринде, шаңарақларында даўам етти.

Қорақалпоғистон янгиликларини телеграмда кузатиб боринг -  https://t.me/kruzuz

Бөлимлер