#Navruz2018 Кегейли районында «Наўрыз» байрамы өткерилди (фото)

Бәҳәр байрамлар паслы. Март айыныӊ дәслепки күнлеринде  меҳрибан аналарымыздыӊ, апа-қарындасларымыздыӊ байрамына улыӯма халықлық миллий Наӯрыз байрамы уласып кетеди.

 Наӯрыз келди дегени жаӊаланыӯ, жасарыӯ, мол ырысқы- несийбенин келгени. Ата дийханларымыз қуралларын алып атызларға дақылларын шашыӯдыӊ, сыпатлы өним алыӯдыӊ ҳәрекетинде болса, апа-әжелеримиз, жеӊгелеримиз миллийлигимизди даӯамшыларына үйретиӯ, соныӊ менен бирге Наӯрыз байрамын өткериӯ әнжамына кириседи.

 Усы күни кимиси гөже писирсе, басқасы сүмелек былғайды. Жас қыз-келиншек ҳәм жигитлер қосық айтып ойынға түседи. Бул уллы байрам ҳәр бир шаӊарақта, аӯыл-қалада үлкен салтанат пенен өткерилип, кеӯиллерге қуӯаныш бағышлайды.

Жақында, Кегейли районында да Наӯрыз байрамы көтериӊки руӯхта белгилеп өтилди. Байрамда район ҳәкими М.Абдиров халқымызды миллийлигимиздиӊ көриниси жаӊа жыл, жаӊа күн менен қутлықлап, жақсы тилеклерин билдирди. Соӊынан көркем өнер шеберлери тәрепинен таярланған концерт бағдарламасы мийманларға қойып берилди.  Йошлы намалар адамлар кеӯлине илҳәм бағышлап, жүзлеринде қуӯаныш күлкиси көринди. Бундай байрам сейили районымыздыӊ барлық жерлеринде даӯам етпекте.

Бөлимлер