Қарақалпақстанлы исбилерменлер Қытайға барып қайтты

Жақында Қарақалпақстан Республикасының қурылыс тараўы қəнигелери делегациясы қытайдың Пекин қаласында өткерилген «Constructtech-2018» қурылыс технологиялары, материаллары ҳəм үскенелери бойынша халықаралық көргизбеге, сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы елшиханасы ҳəм Қытай Халықаралық саўданы раўажландырыў Кеңеси тəрепинен шөлкемлестирилген өзбек-қытай бизнес-форумына қатнасып, усы тараў бойынша жетекши компаниялар менен тəжирийбе алмасып қайтты.

Сапар Өзбекстан Республикасы сыртқы ислер министрлигиниң Нөкис қаласындағы Консуллық бөлими ҳəм Өзбекстан Республикасы Саўда-санаат палатасы тəрепинен шөлкемлестирилди.

Бүгинги күнде республикамыздың барлық аймақлары қатары Қарақалпақстанда да қурылыс жедел пəтлер менен əмелге асырылмақта. Қала ҳəм районларымызды жаңалаў шеңберинде билимлендириў, мəденият мəкемелери имаратларын, спорт комплекслерин қурыў сыяқлы көлемли жумыслар алып барылмақта. Сол ушын да делегацияның қурамына қурылыс секторынан 22 компания басшылары қамтып алынды. 

Сапар шеңберинде делегация ағзалары Қытайдың жетекши машина қурылысы санааты өндирис кəрханаларынан бири - «Sany» корпорациясының жумысы менен танысты. Корпорацияның тийкарғы жумысы — арнаўлы қурылыс техникасын ислеп шығарыў.

Қарақалпақстан исбилерменлер делегациясының сапары мүнəсибети менен Өзбекстан Республикасы елшиханасы ҳəм Қытай Халықаралық саўданы раўажландырыў Кеңеси тəрепинен Пекин қаласында өзбек-қытай бизнес-форумы шөлкемлестирилди. Оған Қытайдың  қурылыс тараўынан тысқары аўыл-хожалығы, медицина, азық-аўқат, текстиль, инвестиция, фармацевтика, туризм бойынша 60 тан аслам кəрхана ҳəм компанияларының басшылары қатнасты. Илаж даўамында қатнасыўшылардың дыққатына Өзбекстанның социал-экономикалық раўажланыўындағы жетискенликлери ҳəм ең соңғы тенденциялар ҳаққында мағлыўматлар усынылды.  

 Қарақалпақстанның бай экономикалық потенциалы, «Нукус фарм» еркин экономикалық зонасында ҳəм басқа да киши өндирислик зоналарда шет елли инвесторлар ушын жаратылған қолайлықлар, жеңилликлер, жоқары қуўатлы жəне экспортқа бағдарланған өним ислеп шығарыўшы кəрханалар ушын преференциялар менен таныстырылды. Қарақалпақстанның туристлик потенциалы, бул тараўды жедел раўажландырыў ҳəм тийисли инфраструктураны жақсылаў бо­йынша əмелге асырылып атыр­ған илажлар менен таныс­тырылып, тарийхый орынлар ҳаққындағы видеороликлер ҳəм фото-слайд-шоулар жыйнал­ғанлардың итибарына усынылды.

Илажда Қытай халықаралық саўданы раўажландырыў Кеңеси ўəкиллери шығып сөйлеп, Өзбекстанда экономиканы либералластырыўға, реал секторларды раўажландырыўға жəне киши ҳəм орта бизнестиң ролин күшейтиўге қаратылған бағдарламалар бойынша əмелге асырылып атырған жумысларға жоқары баҳа берди. Олар Қытайдың исбилерменлери Қарақалпақстандағы шериклери менен инвестициялық ҳəм саўда-экономикалық бирге ислесиўди орнатыўға үлкен қызығыўшылық билдирип атырғанын атап өтти. Кеңес ўəкиллери Қытай компанияларына Қарақалпақстанның тийисли кəрханалары менен коопера­цияны тереңлестириў бойынша ҳуқықый ҳəм техникалық жəрдем көрсетиўге таяр екенлигин айрықша атап өтти.

Илаж шеңберинде В2В форматындағы еки тəреплеме ушырасыўлар өткерилди. Онда Өзбекстанда боянтамырды қайта ислеў, жеңил санаат өнимлерин ҳəм қурылыс материалларын ислеп шығарыў, нефть-газ саласында жəне хызмет көрсетиў тараўында қоспа жойбарларды əмелге асырыў, сондай-ақ, Өзбекстан базарына жоқары технологиялық үскенелерди жеткерип бериў усыныс етилди. Қытайдың исбилерменлик орталығы  Қарақалпақстанда текстиль өнимин ислеп шығарыўды жолға қойыў, шығындыларды қайта ислеў заводын қурыў, боянтамыр тийкарында фармацевтикалық өнимди ислеп шығарыў мəселелери менен қызықсынды.   

Сапар жуўмағы бойынша 2018-жылдың апрель айында Қытай исбилерменлери топарының Қарақалпақстанға сапар етиўине келисип алынды. Еки тəреплеме сөйлесиўлер барысында мəмлекетлердиң хожалық басқарыў субъектлери арасында экспорт ҳəм импорт шəртнамаларына қол қойылды.

Солай етип, Қарақалпақстанлы исбилерменлердиң Қытай мəмлекетине сапары нəтийжели болды.

Қорақалпоғистон янгиликларини телеграмда кузатиб боринг -  https://t.me/kruzuz

Бөлимлер