Шымбайда Қарақалпақстан Республикасының Конституциясының қабыл етилгенлигиниң 25 жыллығына бағышланып байрам концерти болып өтти

Елимиздиң ғәрезсиз раўажланыў басқышларына нәзер таслар екенбиз, дөретиўши халқымыздың турмысында өшпес из қалдырған сәнелерди көплеп ушыратыўымызға болады. Солардың қатарында ҳәр бир инсанның бахытлы ҳәм абадан турмысын елимиздиң жарқын келешегин белгилеп берген Қарақалпақстан Республикасы Конституциясының әҳмийетин жасларымыз терең аңламақта.

Буны әмелий жақтан дәлиллеў мақсетинде райондағы «Азиза» рестораны алдындағы майданшада болып өткен концерт бағдарламасынан аңлаўымызға болады. Байрам илажын район ҳәкиминиң орынбасары Убайхан Қалилаев ашты ҳәм бүгинги байрам менен бәршени қутлықлады. Бул байрам илажында жасларымыз Ана Ўатан, туўылған жер ҳаққындағы қосықлары менен жыйналғанларда хош кейпият бағышлады. Илажға эстрада жулдызы Тимур Досжанов ҳәм бир қатар қосықшы жаслар өзлериниң қосықларын инам етти. Сондай-ақ, илажда «Нөкис-ФM» радиосы ҳәм «ЖасларТВ» каналының директоры Бахытбек Елманов қатнасып, жаслар менен ушырасты.

 Конститутиция байрамына арналған мәдений илажлар районның барлық орынларында даўам етип атыр. 

        

Бөлимлер