Не ушын мен турмысқа шыға алмай атырман?

- Сәлем бердик, Кемпир апа! Өзимди жаман қыз деп есапламайман, әдеплилигим де жайында. Бирақ, негедур турмысқа шыға алмай атырман.
Жупаргүл, 27 жасар.

- Саламат барсаң ба Жупаргүл қызым. Мысал келтирейин: жол бойында шырайлы хош ийисли гүл өсип турыпты – қалай ойлайсаң, бул гүл қанша өсип турады? Узақ емес, солай емес пе, көп өтпей оны жулып әкетеди. Ал егер солайын деген, онша гөззал емес гүл болса ше? Ол узақ өсип турады – ҳешкимге керек емес.
Егерде ҳаял-қыз узақ ўақыт күйеўге шыға алмай атырған болса, демек, қандайда машқала бар:
1. Турмысқа шығыўды қатты қәлеў. Егерде ҳаял-қыз, ҳәтте аса шырайлы болса да, турмысқа шығыўды қатты қәлесе, онда еркеклер оның турмысқа қатты ҳәм тез шықпақшы болып турғанын сезеди… Ҳаял-қыз қатты турмысқа шығыўды қәлеп турғанлықтан, еркеклердиң кеўлинен тез шығыўды қәлеп, оларға көп нәрселерге рухсат берип қойыўы мүмкин. Аңсат алынған нәрсениң қәдири болмайды. Сонлықтан, ҳаял-қыздың өзинен кеўли тоқ, еркексиз де бахытлы болып үйрениўи оғада әҳмийетли.  
2. Ҳаял-қыз сыртқы жағынан шырайлы болғаны менен минез-қулқы жағымлы емес болыўы мүмкин. Ҳаял-қызларда ҳақыйқый ҳаялдың минез-қулқының сыпатлары – нәзиклик, мийирманлық, сабырлылық, мөминлик, сезгирлик, жумсақлық… болыўы тийис. Бул қәсийетлер ҳаял-қызлардың иштен гөззал болыўына ҳәм нәтийжеде жеке турмысында бахытлы болыўына алып келеди. Бул гөззаллық – аңсатлық пенен ерисилетуғын нәрсе емес, оған өз үстинде жумыс ислеп, раўажланып ерисесең. Өз үстинде жумыс ислеўди бизге ҳешким үйретпеген. Бизлер сыртқы орталықта әўметке ерисиўге үйретилгенбиз. Иштен гөззал болыўға үйрениў тийис.
Қашан ҳаял-қыз өзин надурыс тута басласа, ҳәтте бир көрисиўден, еркектиң оған болған қызығыўшылығы бирден түсип кетеди. Еркеклерде туўма мынадай қәбилет бар – олар қайсы ҳаял дурыс, қайсысы надурыс ҳәрекет етип атырғанын көре алады. Бир көргеннен. Аңсыз рәўиште еркеклер надурыс ҳәрекет ететуғын ҳаял-қызлар менен шаңарақ қурыў мәселеси бойынша мүнәсибет қурғысы келмейди. 
3. Айырым ҳаял-қызлар бир себеплерге муўапық, өзине жақын болған адамларды реҳимсиз таслайды. Кейин, басқа биреў менен турмыс қурыўға имканият болса да шаңарақ қурылмайды. Тәғдир усылайынша да тәсир ете алады. 
Улыўма айтқанда, қызларым, турмыс қурыўға дәслеп таярланыў керек. Өзлериңизде әдеп-икрамлылық ҳәмде жоқарыда келтирилген ҳақыйқый ҳаял-қызларға тән болған минез-қулықтың қәсийетлерин ендириң. Сонда, сизлер гөззал гүлге айланасыз. Ал гөззал гүл көп күтпейди.

Дерек: Saza.uz

Қорақалпоғистон янгиликларини телеграмда кузатиб боринг -  https://t.me/kruzuz

Қорақалпоғистон янгиликларини facebook'да кузатиб боринг - https://www.facebook.com/groups/kruz.uz/

Қорақалпоғистон янгиликларини instagram'да кузатиб боринг - https://www.instagram.com/kruz.uz/

Қорақалпоғистон янгиликларини odnoklassniki'да кузатиб боринг - https://www.ok.ru/kruz.uz

Бөлимлер