Ақлық-шаўлықларына қыйтақ жерлеринен мийўе-жемис жедирмесе уялатуғын кемпир-ғарры...

Қалаға қарағанда аўыллық жерлердиң тийкарғы тиришилиги үй қапталы-қыйтақ жерлеринен кешеди. «Қаңлы» АПЖ аймағындағы мақтаўлы Мақсет Жуманиязовтың шаңарағына келгенимизде, келиншеги Лала менен ыссыханасына өсирген овощ-палызлардың нәллерин ашық майданға көширип атыр екен.

Ыссыхана қурыў ушын өткен жылы банктен аз өсимдеги 3 миллион сумлық кредит алыпты. Түбекшелерге көгерткен нәллерине қоңсы-қобалары талас, әдеўир бөлегин орайлық базар­ға сатыў ушын келинине берип жиберген.

— Локомотив депода слесарь болып иследим, қош­қар дүгистиргениме мәсирип, әкемизден бир түп алма, бес-алты түп жүзим қалғанша арқайын жүре бериппен,-деп Мақсет сөзиниң бир жағын ҳәзилге жықты. 

— Дийқаншылықта алдына адам салмаған әке-шешемизден көргенлеримизди ислеп, еки жылдан берли жерге тәлли-пәллини қойып, шынтлап қарай басладым. Дөгерегимиздеги бос жат­қан жерлерди қосып алдық. Ис қуралымыз сазласпаса жумысымыз өнбесин ескерип, меншикке трактор сатып алғанымыз қолымызды әдеўир узартты. Қыста шарўашылық хожалықларынан 5 тонна қый тасып намбар таярлағанға кеўлимиз тоқ. Қоңсы-қобаларымыз келисип, пал ҳәррешилердиң 25 қутысын жақын аралыққа қойдыратуғын болдық, - деп гәптиң тоқетерин айтқан соң бир салмадан суў ишкен, атызлас қоңсысы Яраш ғаррыға ҳармасын айтқымыз келди.

Бағдың ортасындағы сыпада тынығып отырған атамыз кетпенине сүйене аяғының үстине минди.

— Көрип турсыз, ерте бәҳәрден жап-салмаларымызды қыршып тазалап қойдық. Таза ағын суў келсе бағ-бақшамыз қулпырып кетежақ. Кепсерлеўши болып ислегеннен соң Ферғана, Бухара менен Хорезмди аралап ел көрип, жер көрип, кеўлиме түйгенлеримди әмелге асырғанларым бас­қаларға өрнек...

Жаз болса үйден шықпайтуғын ақлық-шаўлықларыма қыйтақ жериме еккен дақылларымнан мийўе-жемис жедирмесек қалай болғаны, уяламыз ғой, - деп ақ­көкиреги менен саўдыраған Яраш ағамыз сәлем-әлик, аман-есенлик сорасқаннан арнайы излеп келгенимизге қуўанып қалды.

— Ел басшыларының талабы дурыс. Бир адамлар өзи билип ислейди, басқа биреўлер жумысын бәнелеп қыйтақ жерлерине итибар бермес еди. Қулласы, жерди бос қойыў — ең аўыр гүна. Ондай адамларға ескертиў жасап, жазалағанлары дурыс болады. Мийнеттиң наны мазалы, базардан сатып алғанның дуз-дәми басқа, -деген сөзлерин кемпири Оразгүл басын екшеп мақуллады.

— Қоңыраттың дийқан базарын ерте писер мийўе, овощ-палыз өнимлери менен толтыратуғын бизиң аўылымыз, -дейди «Қаңлы» аўыл пуқаралар жыйыны баслығы Злийха Сейдуллаева мақтаныш пенен.

— Аймағымызда жасаўшы мыңнан аслам шаңарақ 131 гектар жерге дийқаншылық етеди. Усы бағдардағы жумысларымызды жедел пәтлер менен раўажландырыў ушын өткен жылы 92 шаңарақ ийелерине банктен аз өсимдеги жеңиллетилген кредитлер алып бердик. Алты пуқарамыздың ыссыханалары ислеп, овощ-палыз егинлериниң нәллери менен өзлеримизди-өзлеримиз тәмийинлеймиз. Елшилик, қыйтақ жерлерине кеўил бөлмейтуғын айырым шаңарақ ийелерин қатарымызға қосып алыў ушын жүргизген үгит-нәсиятларымыз өз нәтийжелерин бермекте, -деген сөз бенен ис бирлиги сәйкес келетуғын Злийха Сейдуллаеваның басшылықтағы шебер шөлкемлестириўшилик уқыбына кеўлимиз толып қайттық.

Ө.ӨТЕЎЛИЕВ,  Қоңырат районы. erkinkarakalpak.uz

 

Қорақалпоғистон янгиликларини телеграмда кузатиб боринг -  https://t.me/kruzuz

Қорақалпоғистон янгиликларини facebook'да кузатиб боринг - https://www.facebook.com/groups/kruz.uz/

Қорақалпоғистон янгиликларини instagram'да кузатиб боринг - https://www.instagram.com/kruz.uz/

Қорақалпоғистон янгиликларини odnoklassniki'да кузатиб боринг - https://www.ok.ru/kruz.uz

Бөлимлер