Қоңырат районы прокуроры: Көп жыллардан берли пайдаланбай киятырған тасланды жерде 44 орынлық базар жаңадан шөлкемлестирилди

Район прокуроры басшылығындағы 2-секторға 8 аўыл ҳәм мәкан пуқаралар жыйыны, сондай-ақ, 2 посёлка пуқаралар жыйынлары бекитилген. Сектор ағзалары тәрепинен үйме-үй кирип халық пенен сәўбетлесиўлер өткериў арқалы аймақтағы машқаларды анықлаў, оларды сол жердиң өзинде сапластырыў илажлары көрилип,  үйренип шығыўды талап ететуғын мәселелер болса аймақты раўажландырыў бойынша бағдарлама ҳәм «Жол картасына» киргизилмекте. Атап айтқанда, өткен дәўир ишинде «Темиржол» мәкан пуқаралар жыйыны аймағындағы К.Абдиров көшесинде 0,2 км, «Бердақ» мәкан пуқаралар жыйыны аймағындағы «Бердақ» көшесинде 1,1 км, «Ерназар Алакөз» көшесинде 0,7 км ҳәм «Қаңлы» мәкан пуқаралар жыйыны аймағындағы 0,3 км жоллар оңланды. Сондай-ақ, пуқараларға қолайлылықлар жаратыў мақсетинде аймақта көп жыллардан берли пайдаланбай киятырған тасланды жерге айланған орын абаданластырылып, нәтийжеде 44 орынлық базар жаңадан шөлкемлестирилди.

Ал, «Үстирт» аўыл пуқаралар жыйыны пуқараларының илтимасларына көре усы жыйынға 3 бетон бағана  орнатылып, 40 метрлик электр сымлары өткерилди ҳәм 32 хожалыққа үзликсиз электр тәмийнаты жеткерип берилди. «Қоңырат» аўыл пуқаралар жыйыны аймағында «Азат» деп  аталыўшы жаптан мөлдек жерлери ушын 2 км салма қайтадан қазылып, халыққа суў жеткерип берилди.

Буннан тысқары, аймақтағы қәбирстанларды абаданластырыў, жап-салмаларды тазалаў жумыслары шөлкемлестирилген.

Халықтың бәнтлигин тәмийинлеў, олардың қосымша дәраматларын арт­тырыў, шарўашылық ҳәм егислик жерлерден нәтийжели пайдаланыў мақсетинде районда жайласқан коммерциялық банклер тәрепинен 2-сектор бойынша жәми 16 пуқараға 118,6 миллион сумнан аслам микрокредитлер ажыратылды. Соның нәтийжесинде секторға ти­йисли аймақларда 3 ыссыхана пайдаланыўға тапсырылды. Сектор аймағында жасаўшы 367 кем тәмийинленген шаңарақларға 3742 түп мийўе-ағашлары тарқатып берилди. Халықты социаллық қоллап-қуўатлаў мақсетинде қорғаўға мүтәж 28 пуқараға материаллық жәрдемлер тайынланыўына жәрдем көрсетилип, 51 пуқараның бәнтлигин тәми­йинлеў мақсетинде жәми­йетлик жумысларға орна­ластырылды. Үйрениўлер нәтийжесинде 128 машқала анықланып соннан 109 мәселе шешилди ҳәм 19 маш­қала «Жол картасына» киргизилди.

Сектор аймағында жәми 1 шаңарақлық поликлиника ҳәм 2 шыпакерлик пункти бар болып, олар халыққа медициналық жақтан хызмет көрсетип келмекте. Есабат дәўиринде 14 пуқараға республикалық емлеўханаларда емлениў мақсетинде ордер алып берилген болса, 5 пуқараға майыплықты белгилеў мақсетинде районлар­аралық медициналық эксперт комиссиясына жоллама берилди ҳәм 5 пуқараға майыплар арбашасын алыўына жәрдемлер берилди. Сондай-ақ, 12 пуқараның турақ жай кадастр ҳүжжетлерин таярлаўға жәрдемлер көрсетилди.

Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары ҳәм пуқаралық жәмийетиниң бас­қа институтлары менен биргеликте жынаятшылықтың алдын алыў бойынша тийкарғы итибар нызам бузыўшылықлардың ақыбети менен емес, бәлки олардың тийкарғы себебин анықлаў, сапластырыў, ең дәслеп ҳуқықбузарлықлардың алдын алыў мәселесине қаратылған. Атап айтқанда, ҳәр бир исленген жынаятты тезлик пенен ҳуқықты қорғаў ҳәм өзин-өзи басқарыў уйым­лары хызметкерлери ҳәм де кең жәмийетшилик қатнасында сол орында додалаў системасы енгизилди. Соның менен бирге, сектор аймағында тынышсыз шаңарақларда тәрбиялық орталықты жақсылаў, келиспеўшиликлердиң алдын алыў, шаңарақлық мүнәсибетлерди беккемлеў бойынша мәкан ҳәм аўыл пуқаралар жыйынлары ақсақаллары ҳәм хызметкерлери менен биргеликте бир қатар ислер әмелге асырылып келинбекте. Атап айтқанда, сектор баслығының басламасы менен райондағы майып, кем тәмийинленген, бағыўшысынан айырылған пуқараларды турақ жай менен тәмийинлеў мақсетинде «Алтынкөл» МПЖ аймағындағы жайласқан еки қабаттан ибарат, ески ПМК 16 мәкемеси бинасына ҳәкимлик ҳәм қәўендерлер жәрдеминде курылыс реконс­трукциялаў арқалы 2-3 ханалы барлық қолайлылықларға ийе 12 квартира шөлкемлестирилип, оңлаў ислери алып барылмақта.

Усылар менен биргеликте, «Қоңырат» АПЖ аймағындағы жеке исбилермен Бегзада Нуратдинова гезлемелер ислеп шығарыў жумысын раўажландырыў ушын кредит ажыратыўларына әмелий жәрдем берилип, бүгинги күни бул исбилермен тәрепинен балалар ушын ҳәр қыйлы өлшемдеги кийим-кеншеклер ислеп шығарылыўы жолға қойылды.

Сондай-ақ, район аймағында автотранспортлар менен байланыслы ҳуқықбузарлықлар, әсиресе, адам өлими менен жуўмақланып атырған автоавариялар өткен жылға салыстырғанда әдеўир өсип кетиўи себепли аймақтағы автомашиналар қатнаўы жийи бол­ған орынларға видеобақлаў үскенелери орнатылды. 

Президентимиз Ш.Мирзиёев Олий Мажлиске жоллаған мүрәжатында «Өзбекстанның раўажланыўы ушын шешиўши әҳмийетке ийе» деп баҳаланған 2018-жылдың «Жедел исбилерменлик, инновациялық идея­лар ҳәм технологияларды қоллап-қуўатлаў жылы» деп жәрияланыўы исбилерменликти қоллап-қуўатлаў бойынша жаңаша жантасыўлар, атап айтқанда еки жылға дейин исбилерменлик субъектлерин тексериўге мораторий орнатылыўы, исбилерменликти ҳәр қыйлы тәсирлерден қорғаўдағы бир қатар басламалар елимизде исбилерменлик орталығын жақсыламақта.

Бундағы бизиң баслы мақсетимиз заманласларымыздың жаңа системаға бол­ған исенимин беккемлеў ҳәм халқымыздың ертеңги күнге болған исенимин арт­тырыў болып табылады.

 И.АРЗИЕВ,

Қоңырат районы прокуроры, әдиллик мәсләҳәтшиси.

Бөлимлер