Төрткүл районы прокуроры: 70 тен аслам шаңарақларда электр күшлениўи пәс екенлиги анықланды ҳәм усы шаңарақларда электр энергиясы үзликсизлиги тәми­йинленди

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 8-августтағы «Аймақлардың жедел социаллық-экономикалық раўажланыўын тәмийинлеўге байланыслы тийкарғы илажлар ҳаққында»ғы қарарына муўапық, мәмлекетимизде қысқа дәўир ишинде орынларда секторлар жумысын жолға қойыў бағдарында шөлкемлестириў ислери орынланды. Ҳәзирги пайытта секторлар тәрепинен ҳәр бир аўылда халық пенен ушырасып, пикирлесип, аймақтың реал жағдайы үйренилип, адамларды ойландырып, қыйнап атыр­ған машқалалар шешимин таўып атыр­ғаны бүгинниң ҳақыйқаты.

Президентимиз қарарында белгилеп берилгениндей, Төрткүл районындағы 11500 ден зыят шаңарақ жасайтуғын «Аққамыс», «Ақбаслы», «Шорахан», ҳәм «Өзбекстан» аўыл пуқаралар жы­йынлары ҳәм де «Шадлық», «Машъал», «Беруний» атындағы мәҳәллелери район прокуроры басшылығында екинши секторға бириктирилген. Аймағымыздағы ушырасып атырған маш­қалаларды сапластырыў мақсетинде тийисли мәкеме хызметкерлеринен дүзилген исши топар ағзалары ҳәр бир шаңарақ пенен танысып, жыйналған машқалалар, кемшиликлер үйренилип, орнында сапластырыў илажлары көрилмекте.

Өткен дәўирде сектор ағзаларынан ибарат исши топар тәрепинен өткерилген қадағалаў илажлары нәтийжесинде 821 машқала анықланып, олардың 700 и унамлы шешимин тапты. Усы машқалалардың 100ден зыяты тиккелей сектор басшысының басламасы ҳәм қадағалаўы астында әмелге асырылды. Үйрениўлер даўамында анықланған машқалалардың көпшилик бөлеги жумыссызлық ҳәм ишимлик суўына байланыслы.

Мине, усындай машқалаларды сапластырыў бойынша сектор аймағында өткерилген илажлар нәтийжесинде анықланған жумыссыз пуқараларды жумысқа орналастырыў, кем тәмийинленген шаңарақ ағзалары ҳәм колледж питкериўшилери, аўыр шараятта жасап атырған ҳаяллар ҳәм де жумыс табыўда қыйналып жүрген пуқаралардың бәнтлигин тәмийинлеў ушын усы жыл 17-февральда «Шорахан» АПЖда жайласқан Санаат-транспорт кәсип-өнер колледжинде, 28-февральда «Ақбаслы» АПЖда жайласқан 13-санлы улыўма билим бериў мектебинде бос жумыс орынлары мийнет ярмаркалары өткерилди.

Атап айтқанда, райондағы «Шорахан» АПЖда өткерилген мийнет ярмаркасына 82 кәрхана 372 бос жумыс орынлары менен қатнасып, 110 жумыссыз пуқаралар жумыс пенен тәмийинленди. Ал, «Ақбаслы» АПЖда өткерилген мийнет ярмаркасына 66 кәрхана ҳәм мәкемелер 213 бос жумыс орынлары менен қатнасып, 105 жумыссызлардан 39 пуқара жумысқа орналасты. Ж.Авезова медицина бирлеспесине қараўыл, Т.Маметова 20-санлы мектепке муғаллим, М.Матякубова «Төрткүл Мед Пласт» ЖШЖне тигиўши болып жумысқа орналастырылды. Буннан тысқары, 15 жумыссыз пуқара ҳақы төленетуғын жәмийетлик жумысларға тартылды, 76 пуқараға бос жумыс орынларына жайластырыўға мәсләҳәтлер берилди.

Халықты көбирек қыйнап атырған ишимлик суўы мәселеси үйренилгенде «Өзбекстан темир жоллары» акцио­нерлик жәмийети «Темир жол жаныл­ғы тәмийнат» Мискин бөлимине қараслы арнаўлы автомашиналарда ишимлик суў ҳәптесине бир мәрте тасып келтирилетуғыны анықланды. Сонлықтан да, халықтың талабынан келип шығып, ҳәзирги пайытта ҳәптесине еки мәрте жеткерип берилмекте.

Президентимиздиң әпиўайы адамлардың дәрти, тәшўишинен хабар алып, мүтәжлерге айрықша итибар ҳәм ғамқорлық көрсетип атырғанлығынан барлығымыз хабардармыз. Сектор исши топар ағзалары ҳәрекетлери менен «Өзбекстан» аўыл пуқаралар жы­йыны турғыны А.Атажановтың шаңарағына еки жасқа шекемги бала бағыўы, Ж.Аллашукуровтың шаңарағына 14 жасқа шекемги балалы шаңарақларға ажыратылатуғын напақа, «Ақбаслы» АПЖда жасаўшы Х.Шерипов ҳәм Ш.Кутимоваларға бир мәрте берилетуғын материаллық жәрдем ҳәм А.Таваккаловқа кем тәмийинленген шаңарақлар ушын ажыралатуғын материаллық жәрдем пуллары берилиўи тәмийинленди.

Аймақларды абаданластырыў бо­йынша көрсетилген илажлар нәтийжесинде «Ақбаслы» АПЖда 5, «Ақ қамыс» АПЖда еки, «Өзбекстан»  АПЖда үш шығынды таслаў орынлары тазаланды. Буған қосымша он еки шығынды таслаў орынларындағы топланып қалған турмыслық шығындылар тасып шығарылды, бес арнаўлы шығынды таслаў орынлары темир пәнжерелер менен ремонтланды.

«Ақбаслы» аўыл пуқаралар жыйынында жасаўшы 70 тен аслам шаңарақларда электр күшлениўи пәс екенлиги ҳаққындағы машқала анықланды ҳәм қәўендерлер есабынан 9-апрель күни 63 кВтлы трансформатор пункти орнатылып, усы шаңарақларда электр энергиясы үзликсизлиги тәми­йинленди. Ра­йонымыз аймағында 8 тынышсыз шаңарақлар дизимге алын­ған. Сектор ағзалары тәрепинен мәнаўий әдеп-икрамлылық жағдайын саламатластырыў, жәнжелли жағдайлардың алдын алыў, шаңарақлардың тынышлығын беккемлеў бағдарында 61 мәрте үгит-нәсият жумыслары жүргизилди. Нәтийжеде сектор аймағында тынышсыз шаңрақлардағы унамсыз ўақыяларға шек қойылды. Тийкарғы мақсетимиз — халықтың турмыс шараятын жақсылаў, аймақ инфрадүзилмесин, ислеп шығарыўды раўажландырыў, адамларда наразылық пайда етип атырған ҳәрқандай машқаланы орнында сап­ластырыў.

Ең баслысы, адамларымыз халық мәпин тәмийинлеў жолында күш ҳәм имканиятларды иске салып атырған жаңа системаға исеним менен қарамақта.

 Өмирбай ХУДАЙБЕРГЕНОВ,

Төрткүл районы прокуроры.

Бөлимлер