Әмиўдәрья районы ИИБ баслығы: Көшпели ушырасыўлардың нәтийжеси салмақлы

Пуқаралардың мүрәжатларын орынларға шығып тыңлаў ҳәм олардың турмыс жағдайларына байланыслы машқалаларды шешиўге көмеклесиў, өтиниш-тилеклерин үйрениў ҳәм шешимин күтип турған машқалаларды қатаң қадағалаўға алып, оларды сапластырыў бойынша нәтийжели механизмлерди жаратыўда Президентимиздиң қарар талапларын орынлаўда аймақлар бойынша жумыс алып барып атырған секторлардың әҳмийети айрықша.

Районымызда жәми 49 аўыл ҳәм мәкан пуқаралар жыйыны болып, Ишки ислер бөлими баслығына 3-сектор аймақлары бириктирилип, штабымыз «Күйик-көпир» аўыл пуқаралар жыйынындағы Мелиорация ҳәм суў хожалығы кәсип-өнер колледжинде жайласқан. Сектор ағзалары менен биргеликте нәўбетшилик кесте ҳәм ҳәр айлық ис-режемизди тастыйықлап алдық ҳәм сол  тийкарда жумыс алып бармақтамыз.

Сектор аймағындағы 12 мәкан ҳәм аўыл пуқаралар жыйынындағы 8857 шаңарақта түрли миллет ўәкиллеринен ибарат 51462 пуқара аўызбиршиликли турмыс кеширмекте. Аймағымыздағы  аўыл ҳәм мәҳәллелерде бес мыңға жақын напақа алыўшылар, 300 социаллық жәрдемге мүтәж шаңарақ, 28 жалғыз баслы, 704 майып пуқаралар, 2204 жумыссызлар дизимге алынған.

Сектор ағзалары тәрепинен усы жылдың өткен бес айы даўамында 7034 шаңараққа кирип шығылды ҳәм турмыс жағдайлары үйренилди. Анықлан­ған 600 ден аслам машқаланың белгили бөлеги тийисли мәкеме ҳәм шөлкемлер менен биргеликте сол орында сапластырылыўына ерисилди. Республика көлеминде шешилетуғын 7 машқала Халық депутатлары Әмиўдәрья районлық Кеңесиниң қарары менен тастыйықланған «Жол картасы»на киргизилди ҳәм олардың шешими бойынша мәнзилли илажлар белгиленди.

Жумысымыздың әҳмийетли тәрепинен бири ҳәр ҳәптениң сәршемби күни график тийкарында халықтың арза ҳәм мүрәжатлары, усынысларын үйрениў, оларды қыйнап ҳәм толғандырып жүрген машқалаларды орынларда шешиў бойынша көшпели ушырасыўлар өткерилип келинбекте. Өткен май айында үш мәртебе көшпели ушырасыўлар өткерилип, онда 180 пуқараның машқала ҳәм өтинишлери тыңланды ҳәм сол орында сапластырыў илажлары көрилди.

Сектор аймағындағы шаңарақлардың 1440,3 гектар үй қапталы қыйтақ жерлери бар. Аймағымызда халықтың саўатлылығын арттырыў, жерге мүнәсибети, мәдениятын асырыў мақсетинде аўыл хожалығында қыйтақ жерлерден нәтийжели пайдаланыў, кем тәмийинленген шаңарақларға коммерциялық банклер тәрепинен төрт процентли кредитлер ажыратыў тәртиби бойынша берилген ҳуқықый мәсләҳәтлер, үгит-нәсият жумыслары өзиниң нәтийжесин бермекте. Аймағымызда жасаўшы кексе ҳәм нураныйларға, кем тәмийинленген, жәрдемге мүтәж  68 шаңараққа материаллық жәрдемлер, турмыслық техникалар, 41 пуқараға республикалық қәнигелестирилген медициналық мәкемелерде даўаланыў ушын жолламалар берилди. Сондай-ақ, он үлкен жастағы ҳәм үш балаға майыплық арбашасы берилди. Буннан тысқары еки пуқара қолтық, төрт пуқара ҳаса таяқ пенен тәмийинленди.

Сондай-ақ, сектор аймағымызда ҳүрметли Президентимиздиң 2017-жыл 12-сентябрьдеги «Халықтың кем тәмийинленген қатламларын қоллап-қуўатлаўға байланыслы қосымша ис-илажлар ҳаққында»ғы қарары талапларын орынлаў мақсетинде үйрениўлер нәтийжесинде 8 мүтәж шаңарақлардың турақ жайлары қайта ремонтлаўға тапсырылып, бүгинги күни бул ислер избе-из жуўмақланбақта.

Сектор аймағында жыл басына 300 кем тәмийинленген шаңарақлар дизимге алынған болса, олар менен турақлы әмелий жумыслар алып барыўымыз нәтийжесинде биринши шерек жуўмағына 32 шаңарақтың турмыс дәрежеси жақсыланып, кем тәмийинленген шаңарақлар қатарынан шығарылды. Қалған шаңарақлардың да турмыс дәрежесин жақсылаў бойынша оларға жеңилликли кредитлер алып бериў, қәўендерлерди бекитиў, таўық тарқатыў ҳәм басқа да әмелий жәрдемлер көрсетилмекте. Усы жылдың бес айы даўамында халықтан келип түскен мүрәжат ҳәм көшпели ушырасыўлардағы машқалаларды таллап көргенимизде  тийкарғы бөлеги кредит мәселеси ҳәм жумысқа жайластырыў, турақ жай салыў ушын жер участка алыў, газ басымының төменлиги ҳәм газ баллон алыў бойынша өтинишлерден ибарат екенлиги анықланды. Сонлықтан да бүгинги күнниң ең әҳмийетли мәселеси саналған жаңа жумыс орынларын жаратыў, кәсип-өнер колледжлери питкериўшилерин жумыс пенен тәмийинлеў ҳәм исбилерменликке тартыўға айрықша итибар қаратылмақта. Бы­йылғы жылы районымыз бо­йынша 3030 жаңа жумыс орынларын жаратыў белгиленген болса, соннан 975 жумыс орны 3-секторға бириктирилген аймақтан ашылыўы режелестирилген.

Аймағымызда 23 мектеп, 10 балалар бақшасы, 2 колледж, төрт аўыллық шаңарақлық поликлиника ҳәм 418 исбилерменлик субъектлери хызмет көрсетпекте. Сондай-ақ, санаат тараўында, хызмет көрсетиўде, аўыл хожалығында, тоқтап турған кәрханалардың жумысын тиклеў, бос турған мәмлекетлик объектлерди ижараға бериў яки меншиклестириў ҳәм шаңарақлық исбилерменликти жолға қойыў, раўажландырыў арқалы жаңа жумыс орынларын жаратыў бойынша айқын илажлар көрилмекте. Буннан тысқары аймағымыздағы 270 тен артық шаңараққа 100 бастан жәми 23,4  мың бас таўықты биринши басқышта алып келип сатыў, кейинги басқышларда ҳәр бир шаңарақта 100 бастан таўық бағыўды шөлкемлестириўди алдымызға үлкен мақсет етип қойдық ҳәм әмелий жумыслар алып барылмақта.

Қулласы, ҳәр күни азанда сектордың жумысшы топар ағзалары жыйналып, график тийкарында белгиленген ўазыйпаларды талқылап аймақларға қарай бөлинип жолға шығар екенбиз, қыялымызды халқымыздың турмыс дәрежесин арттырыў, олардың разылығына жетисип, дуўасын алыўдай пикирлер бийлейди. Бул ийгиликли исте әсиресе, көшпели ушырасыўлар даўамында машқалалардың тийкарғы бөлеги орынларда үйренилип қанаатландырылыўы айрықша нәтийже бермекте.

 Дилшод  ИБРАГИМОВ,

Әмиўдәрья районы ИИБ баслығы, 3-сектор басшысы.

Бөлимлер