«Фейсбук»тағы қарақалпақша топарлар

Бүгинги күнде дүнья жүзинде интернеттен пайдаланыўшылар саны күн сайын өсип бармақта.  «Internet Live Stats» интернеттен пайдаланыўшылар саны бойынша 201 мәмлекет дизимин дүзип  шықты. Бул рейтингте Өзбекистан 37-орынды ийеледи. Онда мәмлекетимиздиң халық саны бо­  йынша 51 проценти, яғный, 15 453 227 адам интернеттен пайдаланады екен. «Фейсбук» бүгинги  күнде ең көп пайдаланылатуғын тармақ есапланады. Бул тармаққа дүнья жүзи бойынша бир айда 1,6 миллиард адам кириўи сөзимиздиң айқын дәлили  бола алады. Өзбекистанда «Фейсбук»тан пайдаланыўшылар саны 300 мыңнан асты.

Бул тармаққа кириўшилер түрли топарларда пикир алмасыўы мүмкин. Бүгинги күнде бул тармақта қарақалпақстанлы пайдаланыўшылар тәрепинен ашылған ҳәм қарақалпақ тилинде жумыс алып барып атырған топарлар саны 30 дан асты. Соңғы 6 айда қарақалпақша топарлар саны еки есеге артты.  Тармақтағы ең көп пайдаланылатуғын «Дағазалар Қарақалпақстан» топары болып, бул топардың абзаллық тәрепи сонда, онда адамлар ҳәр қандай тутыныў буйымын, мүлкин сатыўға қоя алады. Буннан тысқары, мыңнан артық ағзаға ийе болған «Қарақалпақ интелект+» топарында пайдаланыўшылар өзлериниң бир қатар қызықлы сораўларын, пикирлерин ортаға қояды ҳәм топар оқыўшылары оларға жуўаплар табыўға ҳәрекет етеди. Ал, «Қарақалпақ анекдоты. ҲӘЗИЛЛЕР!» топары болса, халқымыздың үрп-әдетлеринен келип шыққан ҳәзиллерден ибарат. Биз  тармақтағы бәрше топарлар өз атамасына сай тәризде жумыс алып барып атыр дей алмаймыз. Айырым атамалар ҳәм ондағы темалар улыўма бир-бирине туўра келмейтуғынының да гүўасы болып жүрмиз. Бундай тармақларға ағза болыўдан алдын оның атамалары, темаларына итибарлы болыўымыз тийис. Әсиресе, диний көз-қарастағы, терроризм ҳәм буз­ғыншылыққа байланыслы болған топарлар көпшиликтиң әтирапта жүз берип атырған қубылысларға болған көзқарасын унамсыз тәрепке өзгертиўи менен қәўипли. Мине, усындай тармақлардан пайдаланыўда сақ, сергек болыўымыз тийис.

 

Ф.ЮСУПОВ,

Пуқаралық жәмийети қәлиплесиўин мониторинг етиўши институты Қарақалпақстан Республикасы аймақлық бөлиминиң жетекши қәнигеси.

Бөлимлер