Жаӊарыўға асықпаған «Гөне қала стоянка»

Ғәрезсизлик жылларына келип республикамызда мисли көринбеген дәрежеде раўажланыўлар болмақта. Деген менен, гәп пайтахтымыздың «Гөне қала» МПЖ аймағында жайласқан «Әмиўдәрья-Шылпық транс» автостанциясы ҳаққында болғанда көпшиликте наразылық оянады.

Биз усы мақаламызда халқымыздың орынлы наразылықларына қулақ түре отырып, жоқарыда тилге алынған «Әмиўдәрья-Шылпық транс» автостанциясындағы бүгинги жағдай туўралы сөз етпекшимиз.

«Гөне қала» деген атаманы еситкенде ҳәммемиздиң көз алдымызда усы аймақтағы районларарлық автомашиналар турақ жайының сәўлеленетуғыны тәбийғый, әлбетте.

 

Дурыс, бүгинги күнде бул аймақта заманға сай өзгерислер болмақта. Жаңадан қурылған көп қабатлы турақ-жай имаратлары, халыққа хызмет көрсетиў орайлары дейсиз бе, қулласы, аймақтағы қурылыс ҳәм абаданластырыў жумыслары көрген көзди қуўандырады.

Жаӊарыўға асықпаған «Гөне қала стоянка»

Автомашинада ҳәр қандай пуқара пайтахтқа жақынлаған сайын өзгерислерге бай қаламызды көриўге асығады. Бирақ, «Гөне қала» аймағындағы усы «Стоянка»ға келген ўақытта дәрьядай тасып киятырған кеўлимиздиң бирден түсип кететуғыны бар гәп.  Қалаға кире беристеги усы «стоянка»ның оңлаў ҳәм абаданластырыў жумысларын талап ететуғын көримсиз келбети,  жөнелисли таксилер менен районлараралық автобус ҳәм жеңил автомашиналардың тәртипсиз жайласыўы және олардың тығыз ҳәрекетлениўи жолаўшыларға қолайсыз болып, ҳәттеки, айырым пайытлары олардың өмирине де қәўип туўдырмақта.

Усы аймақ турғынларының айтыўына қарағанда 2016-жылы  бул орында оңлаў жумыслары алып барылыўына байланыслы стоянканың ўақтынша жабылыўы ҳәм таза стоянкаға көширилиўи ҳаққында гәп сөзлер болған. Дурыс, 2017-жылдың қыс айларында «Әмиўдәрья-Шылпық транс» автостанциясының еки тәрепине бетон қойылып жабылған. Деген менен, қуры бетон менен қоршаўдың өзи бул орындағы тәртипсизликти сапластырыўға ҳеш те тәсир ете алмады.  Өзиңиз көрип гүўасы болып жүргениңиздей орында усы күнге шекем ҳеш қандай унамлы өзгерис бақланбады, сондай-ақ, стоянка ҳеш жаққа көширилмеди… Елеге шекем гөне қала халқы ҳәм шофёрлар стоянканың көширилиўи ҳаққында айтып келмекте.

Биз усы машқалаға анықлық киргизиў мақсетинде “Гөне қала” МПЖ баслығы Гүлнара Утемуратова менен ушрастық. Ол “Гөне қала” МПЖ аймағында жайласқан «Әмиўдәрья-Шылпық транс» автостанциясындағы халықтың наразылығына себепши болып атырған усы мәселени шешип бериўде жәрдем сорап Мәмлекетлик басқарыў уйымларына ҳәм тийисли жуўапкер мәкемелерге рәсмий түрде бир нешше мәрте мүрәжат еткенин,  тилекке қарсы, мүрәжаттың усы күнге шекем жуўапсыз киятырғанын билдирди.

Усы орында «Стоянка»дағы биз бақлаған кемшиликлер менен машқалаларды санап өтиўди мақсетке муўапық деп билемиз:  «Стоянка»да  Қанлыкөл, Шоманай, Хожели, Тақиятас, Нөкис районы ҳәм Мойнақ районларына қатнайтуғын жолаўшы тасыўшы таксилер менен автобуслардың тәртипсиз жайласыўы, қала ишиндеги жөнелисли таксилердиң талапқа жуўап бермейтуғын стоянкада турыўын;

Сондай-ақ, стоянканың жанында 27-санлы мектепке шекемги билимлендириў мәкемесиниң бар екенин есапқа алғанда, орындағы жағдайдың балалар өмирине қәўип туўдырып атырғанын;

Ҳәптениң барлық күнлеринде, яғный көбинесе азанғы ўақытта стоянка жанында сүт ҳәм дийхан базарлардың пайда болыўы ақыбетинде стоянкаға автомашиналардың кирип-шығыўына кесент етиўин;

Стоянка талапқа жуўап бермегенлиги себепли, машиналар көтерген шаңлардың (самалда) адамның денсаўлығына зыянын ҳәм усы шаңлардың ашық ҳаўада турған “Денгене гөш”, палыз, кондитер ҳәм басқа да өнимлериниң үстине түсиўин усылардың қатарына қосыўымыз мүмкин.   Аймақта бир неше аўқатланыў орынларының бар екенин де айтып өтиў орынлы, әлбетте.                                                                          

Ең аянышлы тәрепи сонда, бул жердеги автомашиналар ҳәрекетиниң ҳеш қандай тәртипке салынбағаны, пиядалар өтиў орнына итибардың қаратылмағаны себепли бул аймақта автотранспорт пенен байланыслы бахытсыз ҳәдийселердиң болып атырғанын жийи-жийи бақлаўымызға болады.

Және бир айта кететуғын сөз, өзимизди қоя турамыз, бул орынға шет елли туристлер келип қала қойса қалай болады? Әсиресе, елимизде жаўын-шашым болған пайытта?

«Әмиўдәрья-Шылпық транс» автостанциясының усындай пайыттағы унамсыз көриниси бәримизге таныс. Жаўын суўына толған ойлы-бийикли шуқырлар, қара батпаққа айланған пиядалардың ҳәм автомашиналардың ҳәрекетлениўи?! Қулласы, бәри кеўлимизди қабартатуғын жағдайлар…

«Гөне қала» МПЖ аймағындағы «Әмиўдәрья-Шылпық транс» автостанциясы да бизиң үйимиздиң бир иргеси екенин естен шығармаўымыз тийис.

Сөзимиздиң жуўмағында аймақтағы биз жоқарыда санап өткен унамсыз көринислер қашан өзиниң шешимин таўып, халқымызды қуўанышқа бөлер екен? – деген сораўды және бир мәрте ортаға таслағымыз келеди.

 

Султанбек Зияев.

ҚМУ журналистика қәнигелигиниң студенти.

Бөлимлер