Жас талантлы қосықшы ҳәм клипмейкер Наўрыз Каипов дөретиўшилиги ҳаққында

Жаслық – өмир бәҳәриниң тәкирарланбас ҳәм қайтып келмес, күшли толқынға мегзес алтын дәўири. Бул дәўирде ҳәр бир жас өз күш ҳәм жигерин қызығыўшылығы бойынша билим алыўға, үйрениўге сарыплап өз алға қойған мақсетлерин әмелге асырыў бойынша талпынады, мийнет етеди. Усы мийнетлериниң нәтийжесин көрип жетискенликлерге де ериседи. “Жаслықта алған билим тасқа ойылған нағыс сыяқлы” – деп бийкар айтпаған дана халқымыз.

Мине усындай алған билим ҳәм тәжирийбелериниң арқасында көплеген жетискенликлерге ерисип атырған жасларымыз оғада көп. Усындай талантлы жасларымыздың бири Наўрыз Каипов.

Каипов Наўрыз 1990-жылы Қанлыкөл районында туўылған. Жаслығынан оқыўға деген қызығыўшылығы бәлент болды. Көркем-өнер ҳәм спорт түрлери менен шуғыллана баслады. Сондай-ақ спорттың жеңил атлетика түри менен шуғылланды. 1997-2006 жылларда Нөкис қаласындағы 26-санлы орта мектепте оқыды. Соң Нөкис милорация ҳәм суў хожалығы кәсип өнер колледжинде билим алды. 2009 жылы колледжди табыслы тамамлады. Наўрыз колледжде оқып жүрген дәўиринен баслап өткерилетуғын көркем-өнер ҳәм спорт жарысларына белсене қатнасты ҳәм бир қанша жетискенликлерге еристи. 2006-2009 жыллар даўамында академиялық ескек есиў бойынша Өзбекситан ҳәм Қарақалпақстан чемпионы болды. Сондай-ақ академиялық ескек есиў бойынша спорт усталығына талабан. Н.Каипов жеңил атлетика бойынша өткерилген спорт жарысларында Қарақалпақстанда бир неше рет чемпион болды. Бәркамал әўлад спорт жарысларының қатнасыўшысы.

Наўрыз Каипов спорт пенен бир қатарда өзи жаслығынан қызыққан қосықшылық ҳәм режиссёрлық тараўы менен шуғыллана баслады. Қысқа метражлы видеоларды түсирип монтаж процессин меңгерди. Клип түсириў менен шуғыллана баслады. Ең биринши клипин 2008-жылы Д.Абдимовтың “Кешир мени” қосығына түсирди. Усы жылы еки клипти сүўретке алды.

Н.Каипов 2009-жылы Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының “Дене мәденияты” факультетине мәмлекетлик грант тийкарында оқыўға қабылланды.

Институтта 2-курсынан баслап (2010 жылдан баслап) қарақалпақ естрада қосықшыларына көплеген клиплерди сүўретке алды. “Стар-Студио” атлы жеке студиясын ашты.

2011-жылдан баслап, Наўрыз қосық айта баслады. Яғный Парахат Шарипов пенен бирге топар болып, өз дөретиўшилигин баслады. Ҳәм төмендеги қосықларды дөретти: “Жаным”, “Қайдан табарман”, “Қыйнама”, “Бахтым”, “Еки жүрек”, “Мухаббатым”, “Айт”, “Умыттым сени”, “Ойла”, “Кет енди”, “Таптым”. Жаслар арасында усы қосықлары хитке айланды. Әсиресе “Таптым” қосығы Наўрыз ҳәмде Парахаттың танылыўына себепши болды.

2013-жылда Наўрыздың дөретиўшилигинде үзилис болды, яғный өз дөретиўшилигин тоқтатты. Усы жылы институтты табыслы тамамлады.

2014-жылдан баслап өз билимин жәнеде кәсиплик дәрежеде жетилистириў ушын Ташкент қаласында режиссёрлық ҳәм клипмейкерлик курсларында оқыды. Тәжирийбели профессионал режиссёрлар менен тәжирийбе алмасып, фильм сёмкаларына қатнасты. Өз билимин тәжирийбе менен қосып жетилистирген Наўрыз 2014-жылдың март айынан баслап жеке дөретиўшилигин даўам еттирди. “Эрос” топары менен де трио болып “Сен ушын”, “Сени деп”, “Соңғы хат” атлы қосықларын шығарды. Наўрыздың “Сен ушын”, “Сүйгениме” қосықлары бүгинги күнде жаслар арасында хитке айланды.

Жас талантлы қосықшы ҳәм клипмейкер Наўрыз Каипов дөретиўшилиги ҳаққында

Сондай-ақ Қазақстан Республикасында да Наўрыздың қосықлары хитке айланды. Сол елдиң Ақтаў қаласындағы жергиликли радиосы Наўрызды мийман ретинде ықласбентлери атынан ефирге шақырады. Наўрыздың қуўанышы шексиз еди, өз ықласбентлериниң сырт елде де бар екенин билип, радиоға интервью бериў мақсетинде Ақтаў қаласына барады. Радиоға дөретиўшилиги туўралы интервью берип, ықласбентлери сораўларына жуўап берди. 2014-жылы сентябрь айында Ақтаў қаласында сол елдиң жергиликли қосықшыларына көплеген клиплерди түсирип, өзи режиссёр болып, 3D қурамалы графика елементлери менен монтаж процессин ислейди.

Жас талантлы қосықшы ҳәм клипмейкер Наўрыз Каипов дөретиўшилиги ҳаққында

Таяр болған клиплери көпшиликтиң кеўлинен шығып, Қазақстанның басқада қалаларынан Наўрызға клип түсириў бойынша усыныслар келди. Ҳәзирги ўақытта Алматы қаласындағы продюссерлик орайлар ҳәм қосықшылар менен клип түсириў бойынша шәртнама дүзиўди жолға қойды.

Наўрыз Каипов елимиздеги көплеген қала ҳәм районларда, алыс аўылларда 200 ден аслам жеке киши шығармашылық концертин шөлкемлестирди. Нөкис қаласында өткерилетуғын гала концертлерге де белсене қатнасады. Нөкис қаласындағы ашық театрда шөлкемлестирилген Қайрат Нуртастың, Уммон топарының, Наўрыз Сабиров жеке концертлеринде қосықларын атқарды.

Сонғы жаңалығы: 2015 жылы Нөкис қаласында жеке концерт бериўди режелестирмекте.
Каипов Наўрыз “Сен ушын” атлы қосықлар топламын усы жылы инам етеди. Бүгинги күнде “Сүйгенимсең” атлы қосығына Ташкент қаласында клип ислеп атыр. Клип сёмкасы Нөкис, Ташкент, Ақтаў ҳәм Алматы қалаларында сёмкаға алынған. “Жақын күнлери усы клипимди ықласбентлериме инам етемен” – дейди Наўрыз.

“Келешекте өз талантым ҳәм уқыплылығым менен елимизди жәнеде дүньяға танытпақшыман” –дейди қосықшы Наўрыз Каипов. Наўрыз биз бенен сәўбетлесер екен өз дөретиўшилиги, жетискенликлери туўралы қуўанып көплеген мағлыўматлар берди. Дурыс бул жетискенликлер Наўрыз ушын бирден әмелге аспады, буның түбинде терең мийнет, күш ҳәм ғайрат турды. Биз өз гезегинде усы күш ҳәм жигерин даўам еттирип, еледе көплеген жетискенликлерге ерисиўине, алдағы жумысларына тасқын табыслар тилеп қаламыз.


Калмуратов Б,
www.megaline.uz

Бөлимлер