Едигениң 6-урпағы Сүйинбийке ҳаққында

Сүйинбийке - Едигениң 6-урпағы. Яғный, Йүсип (Юсуп) мырзаның қызы.

Йүсип (орыслардағы князь Юсуповлар соннан тарайды) - Ноғай улысының султаны.

Едигениң 6-урпағы Сүйинбийке ҳаққында

 

Қарақалпақта Сүйинбийке жөнинде:

Таслап кетип Қәрезимдей мәканды,

Жайықта бабамыз "ноғай" атанды,

Тақ өлтирди Сүйинбийке апаңды,

Дәўраныңның бәри әрман қаралпақ, - деген қосық қатарлары бар.

Едигениң 6-урпағы Сүйинбийке ҳаққында

 

Бул "Қарақалпақ" деп аталған халық қосығынан үзинди. Онда Өтемис жөнинде де айтылған.

Баласы Өтемис султан еки жасында "Қазан ханы" деп жәрияланады.

Бирақ бийликти Сүйинбийке жүргизеди.

Сүйинбийке заманында қарақалпақлар Қазан қаласындағы қурылыс ислерине қатнасады.

Қазандағы керменлердиң, имаратлардың биразы қарақалпақлар тәрепинен салынады.

Бул жөнинде сол әсирлердеги татар китапларында жазып қалдырылған.

Татарстанда оның атында журнал да бар. Қазанда оның естелигине минара салынған. Бул минара Қазан қаласының ең белгили орны, яғный визит карточкасы десе де болады.

Қазанлықлар бул минараны мақтаныш пенен тилге алып тарийхын айтқанды жақсы көреди.

Айтыўларынша, Сүйинбийке усы имараттан бойын таслаған (ал негизинде минара ол өлгеннен кейин салынған). Минара бир жағына қарай аўғанлықтан, оны Пиза минарасына уқсатады.

Сүйинбийке сарайына күнине мыңлап туристлер саяхат етеди.

 

Едигениң 6-урпағы Сүйинбийке ҳаққында

 

Едигениң 6-урпағы Сүйинбийке ҳаққында

 

Едигениң 6-урпағы Сүйинбийке ҳаққында

 

Едигениң 6-урпағы Сүйинбийке ҳаққында

 

Едигениң 6-урпағы Сүйинбийке ҳаққында

 

Сейдин Елсүйер улы

Есимқан Қанаатов

 

Сүўретте: Сүйинбийке айым, баласы Өтемис герей хәм Сүйинбийке естелигине қурылған имарат, сондай-ақ Қазан ханлары қәбири

Бөлимлер