«ИЙМАН» - ПӘКЛИККЕ, ИЙМАНҒА ЖЕТЕЛЕЎШИ ДӨРЕТПЕ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик музыкалы театрының репертуары және бир дөретпе менен байыды. Иззет Султан авторлығындағы «Ийман» атлы бул драманы Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан Республикасы халық артисти Ёдгор Саъдиев сахналастырды.

Тамашагөйлерге толы театр  пердеси ашылғанда биз жәмийетлик зыялы илимий хызметкер, сап-ҳүжданлы, ийманлы профессор Жолдас Камиловтың өзине тән көриниске ийе шаңарағына кирип барамыз. Ол өз шаңарағының үстини, перзентлерине меҳрийбан әке. Жәмийетте өзиниң туўрылығы, илимий жумыслары менен үлкен абыройға ийе инсан.

Спектакльдеги  тийкарғы түйин мине, усы ҳүждан ҳәм ийманның пүтинлигин сақлаўға қурылады.  Профессордың досты Наим Санжаров ҳийлекерлик пенен достының исениме кирип өзиниң қыңыр ислерин әмелге асырады. Ҳәттеки, ол бул жолға достының жас илимпаз улы Арифти де тартпақшы болады. Шығарма соңында Жолдас Камиловтың қарсылықлары себепли Наим Санжаровтың қыңыр ислери ашылып, улы Ариф өз қылмысынан өкинип, әкесине бас ийеди.

Өз образының ишки дүньясын ҳәм кеширмелерин психологиялық өткир тәризде ашып бере алған спектакльдеги бас рольди ойнаған Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан Республикасы халық артисти Ёдгор Саъдиев тамашагөйлердиң алғысына миясар болды.

Сондай-ақ, шығармадағы унамлы ҳәм унамсыз образлар Рисалат (Қарақалпақстан Республикасы халық артисти С.Дәўлетова), Азиза (А.Бердибаева), Карим (Ф.Узақбергенов), Сыдық (Б.Әбденов), Наим Санжаров (Қарақалпақстан Республикасына хызмет көрсеткен артист Б.Назарымбетов)  ҳәм Ариф (К.Алланазаров)лер өзлерине берилген образларды кәмине келтирип ойнаған, деп айта аламыз. Сахнаны безеўде болса, Р.Асқаров (Қарақалпақстан Республикасына  хызмет көрсеткен көркем өнер ғайраткери)тың шеберлиги айқын көзге тасланады.

— Спектакль менде үлкен тәсир қалдырды. Әсиресе, бас рольди атқарыўшы – Ёдгор Саъдиевтың «Ийман мени тәрк әйлеме», деген образлы шақырығын еситкенимде бул сезимниң инсан ушын қаншелли әҳмийетли екенин және де тереңирек сезиндим. Пүткил инсаниятқа тән болған ийман ҳәр қандай дәўирде де өзиниң әҳмийетин жойытпайды. Сол себепли, бул шығарманың тәрбиялық әҳмийети әсиресе, өсип киятырған жас әўладлар ушын  оғада жоқары деп есаплайман, – дейди тамашагөй А.Қурбанов.

Халық айнасы есапланған театр сахнасындағы бул шығарма шынында да гүллән халқымызға, келешек жасларымызға ибрат көрсететуғыны сөзсиз.

Премьераны Өзбекистан Республикасы Мәденият ҳәм спорт ислери министрлиги, Өзбек кинотеар дөретиўшилик бирлеспеси ўәкиллери ҳәм Өзбекистан халық артистлери Х.Саъдиев, Ф.Махсудовлар да тамашалады.

 

   ҚХА

Бөлимлер