Қарақалпақстан Мәжбүрий орынлаў бюросының 5 хызметкерине жумысына қарсылық көрсетиў ҳалатлары жүз берген

Бәршемизге мәлим, Президентимиз тәрепинен өткен жылдың 29-май күни қабыл етилген «Электр энергиясы ҳәм тәбийғый газ жеткерип бериў және тутыныў саласында төлем тәртибин буннан былай да беккемлеў, сондай-ақ, орынлаў жумысын жүргизиў системасын түп-тийкарынан жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы менен Өзбекстан Республикасы Бас прокуратурасы жанында Мәжбүрий орынлаў бюросы шөлкемлестирилди. Мине, усы өткен дәўир ишинде Мәжбүрий орынлаў бюросының (МОБ) Қарақалпақстан Республикасы басқармасы ҳәм оның аймақлық бөлимлери өзлерине жүклетилген қатар ўазыйпаларды инабат пенен орынлап, нәтийжеде, қарыздарлықты өндириў мәселеси унамлы шешим таппақта.

 

ҚАРСЫЛАСҚАН МЕНЕН ҚАРЫЗДАРЛЫҚ КЕМЕЙМЕЙДИ

 

МАҒЛЫЎМАТЛАРҒА ҚАРАҒАНДА...

МОБ тың Қарақалпақстан Республикасы басқармасы ҳәм оның аймақлық бөлимлери тәрепинен усы жылдың дәслепки 7 айында тутыныўшылардан жәми 290 млрд. 452 млн. сум өндирилген. Соннан 121 млрд. 255 млн. сумы электр энергиясы, 146 млрд. 262 млн. сумы тәбийғый газ, ал, 22 млрд. 933 млн. сумы ишимлик суўы ушын болған төлемлер есабына туўра келеди. Әлбетте, әмелге асырылған бул жумыслардың нәтийжесинде халыққа энергия ресурс­лары ҳәм де ишимлик суўының иркинишсиз жеткерилип берилиў дәрежеси жоқарылады. Соның менен бирге, халықта пайдаланылған коммунал хызметлерге бол­ған төлеў мәденияты қәлиплеспекте.

БИРАҚ...

Қәншелли өкинишли болмасын, айтып өтиў керек, базы бир жағдайларда айырым тутыныўшылар тәрепинен өзлери пайдаланған энергия ресурслары ҳәм ишимлик суўы ушын төлемлерди төлеўден бас тартыў, бюро хызметкерлериниң нызамлы ҳәрекетлерине қарсылық көрсетиў, жаман сөзлер менен олардың намысына тийиў, ҳәттеки, дене жарақатын жеткериў сы­я­қлы ҳалатлар да ушырасады.

Айтайық, Қарақалпақстан Республикасы бойынша бүгинги күнге шекем Мәжбүрий орынлаў бюросының 5 хызметкерине, олардың өз ўазыйпаларын өтеў ўақтында қарсылық көрсетиў ҳалатлары жүз берген.

МЫСАЛЛАРҒА МҮРӘЖАТ ЕТСЕК

Бюроның Нөкис қалалық бөлими мәмлекетлик инспекторы Н.Шыбынтаев усы жылдың 11-май күни өзине бириктирилген аймақта жасаўшы шаңарақлардың бирине тийисли болған газ есаплағышын көзден өткереди ҳәм бул шаңарақтың тәбийғый газден 1 млн. 200 мың сумлық қарызы барлығы ушын талапнама толтыра баслайды. Усы пайытта, бул үйде есапта жоқ, бирақ ата-анасы менен усы мәнзилде бирге жасаўшы, жол ҳәрекети қәўипсизлиги басқармасы хызметкери Б.Бекмуратов хызмет кийиминде бюро хызметкериниң нызамлы ҳәрекетлерине қарсылық көрсетеди ҳәм оның қолындағы ис қағазлары менен хызмет гүўалығын күш ислетиў жолы менен жерге таслап, қопал ҳәрекетлер менен үйинен шығарып жибереди. Бул ўақыя ҳаққында мәмлекетлик инспектор тәрепинен МОБ тың Нөкис қалалық бөлими баслығы атына билдирги берилип, жыйналған материаллар тийислилиги бойынша шешиў ушын Нөкис қаласы прокуратурасына өткерилди.

 

СПИРТЛИ

ИШИМЛИК ИШКЕН МӘС ҲАЛЫНДА

Өткен жылдың октябрь айында бюроның Әмиўдәрья районлық бөлими мәмлекетлик инспекторы А.Тәжимуратов райондағы «Назархан» аўыл пуқаралар жыйынында жасаўшы А.Абеновтың үйинде орнатылған газ есаплағышын көзден өткереди ҳәм анық­ланған 88 мың сумлық қарыздарлықты төлеў кереклигин айтады. Бирақ, А.Абенов шаңарағында пайдалан­ған тәбийғый газ ушын қарызын төлеўден бас тартып, спиртли ишимлик ишкен мәс ҳалатта бюро инспекторының жүзине мушы менен бир неше мәртебе урып, жарақат жеткизеди. Әлбетте, бул ҳалат бойынша А.Абеновтың қарсысына жынаятлы ис қозғатылып, суд тәрепинен ол бир жыл мүддетке мийнетте дүзетиў менен байланыслы ­болған жазаға тартылды.

Ал, бюроның Қоңырат районы бөлими мәмлекетлик инс­пекторы С.Мадрейимов райондағы «Өрнек» аўыл пуқаралар жыйынында жасаўшы пуқара Қ.Қалниязовтың жасаў үйине орнатылған газ есаплағышын көзден өткерип, 312 мың сумлық қарыздарлықтың бар екенлигин анықлайды. Бирақ, ол усы қарызды белгиленген мүддет ишинде төлеў тийислиги ҳаққындағы талапнаманы үй ийесине берген пайытта, үй ийеси Х.Калниязов бюро инспекторын намыс­қа тийетуғын  жаман сөзлер менен сөгип, орынсыз ҳәрекетлерди әмелге асырады.

ЖӘНЕ БИР МЫСАЛ

Бюроның Нөкис қалалық бөлими мәмлекетлик орынлаўшылары С.Пирназарова ҳәм Г.Есемуратовалар жынаят ислери бойынша Нөкис қалалық суды қарарына муўапық қарыздар болған И.Оразымбетовтан мәмлекет пайдасына 91 мың 530 сум муғдарындағы жәрийманы өндириў мақсетинде барады. Бирақ, қарыздар И.Оразымбетов бюро орынлаўшылары менен қопал мүнәсибетте болып, олардан үйинен шығып кетиўин талап етеди ҳәм хожалық пышағы менен қорқытыў ар­қалы олардың өз ўазыйпаларын орынлаўына қарсылық көрсетеди. Әлбетте, жүз берген бул жағдайлар бойынша тийисли ҳәрекетлер алып барылып, айыпкер шахсқа суд тәрепинен нызамлы жаза шарасы қолланылды.

 

ГӘПТИҢ «ТОҚЕТЕР»ИН АЙТҚАНДА...

Туўры,  турмыстың қайсы саласы болмасын, оларда мийнет етип атырған ҳәр бир кәсип ийесине өзине сай хызмет ўазыйпасы жүклетилген. Сол сыяқлы мәжбүрий орынлаў бюросы хызметкерлерине де энергия ресурслары ҳәм ишимлик суўы, сондай-ақ, суд қарарлары тийкарында белгиленген қарыздарлықларды өндириў ўазыйпасы жүклетилген. Ал, бюро хызметкерлери тәрепинен өндирилетуғын бул қаржылар болса, сөзсиз рәўиште мәмлекет қазнасына түседи. Ал, мәмлекет қазнасына түскен қаржылар пуқараларымызға пенсия, стипендия, напақа, мийнет ҳақы ҳәм басқа да биринши дәрежели төлемлердиң өз ўақтында тарқатылыўын тәмийинлейди. Солай екен, бизиң ҳәр биримиз, өзимиздиң ким болыўымызға қарамастан, пайдаланылған коммунал хызметлер ушын төлемлерди өз ўақтында әмелге асырыўды әдетке айландырсақ, мақсетке муўапық болары сөзсиз. Себеби, бул ҳәрекетлеримиз арқалы жәмийетте төлеў мәдениятының қәлиплесиўине  де үлкен үлес қос­қан боламыз. Ал, енди жоқарыдағы мысаллардан келип шығып, гәптиң «тоқетер»ин айтатуғын болсақ, мәжбүриятты умытып, қадағалаўшы уйым хызметкерлерине қарсыласа берген менен қарыздарлық кемеймейди. 

 

Парахат ХАБИБУЛЛАЕВ

 журналист.

Бөлимлер