Нөкис районда турақ жайлар бой тиклемекте

Район орайындағы Бердақ көшеси менен Өзбекстан көшеси аралығында жайласқан авариялық аўҳалдағы еки қабатлы турақ жайлардың бузылғанлығынан көпшиликтиң хабары бар. Халық аўызында «кардон общит» деп аталып кеткен бул турақ жайлардың орнына бүгинги күнде заманагөй типтеги 2 қабатлы 16 квартиралы турақ жайлар бой тиклемекте. Биз қурылыс ислери менен жақыннан танысыў мақсетинде жаңадан қурылып атырған имаратта болғанымызда «Нукус Интер Инвест қурылыс» ашық акционерлик жәмийетиниң жигирмадан аслам қурылысшылары күнниң суўығына қарамастан қызғын жумыс ислеп атырғанлығының гүўасы болдық.

Өзин Әлишер Жийемуратов деп таныстырған усы қурылыс объектиниң прорабы узын бойлыдан бийдай реңнен келген жигит екен. Биз оған өзлеримизди қызықтырған сораўларымызды бере басладық.

– Қаржыландырыў мәселесине байланыслы қурылыс ислеринде бираз иркилис болғанлығы рас. Бирақ, бул машқалалар унамлы шешимин тапты. Ҳәзирги пайытта қурылысшыларды ис ҳақы ҳәм қурылыс материаллары менен тәмийинлеўде ҳеш қандай тосқынлық болып атырғаны жоқ,-деп жуўап берди ол сәлем-әликтен соң. – Биз қурып атырған еки қабатлы 16 квартиралы турақ жайдың еки подъездинде өриў ҳәм сыбаў жумысларын жуўмақладық. Ал, қалған еки подъездиниң биринши қабатында гербиш өриў жумыслары исленип атыр, -дейди ол.

– Қурылысшыларыңыз аз көринеди-ғо,-деп ҳәзиллескенимизде ол: – Адам саны аз болғаны менен орынланған жумыс көлеми аз емес. Биз аз болса да саз болыўының тәрепдарымыз,-деп ҳәзил менен жуўап берди.

Ҳақыйқатында да, биз қурылыс имаратында гербиш өриўшилер бригадасының күнниң суўығын бәнелеп отырмастан қызғын жумыс ислеп атырғанының гүўасы болдық.

– Ис ҳақыларымызды ўақтында алып турмыз. Соның менен бирге бул жерде қурылысшылар ушын барлық қолайлы шараятлар жаратылған. Ең баслысы бул жердеги қурылысшылардың барлығы районымыздың турғынлары. Сол себепли болса керек мийнет жәмәәтимиз күтә аўызбиршиликли,-дейди қурылыс кәрханасының алдыңғы өриўшиси Аман Абдуллаев.

Аўызбиршилик бар жерде мол табыс та, берекет те болады. Биз де өз гезегинде аўызбиршилик пенен ис жүритип атырған бул қурылысшылардың халық ийгилиги жолында ислеп атырған хызметлерине шексиз миннетдар болып қайттық.

Бөлимлер