Шавкат Мирзиёев Ғалаба хабар қуралларын сынға алды

«Ўзбекистон» халық аралық әнжуманлар сарайында 7-декабрь күни Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабылланғанының 26 жыллығына арналған салтанатлы илаж болып өтти. Илажда Президент баянат жасады.

Президенттиң атап өтиўинше, пуқараларда да реформаларға қатнас сезимин қәлиплестириў керек. Әне сонда ғана гөзленген мақсетлерге ерисип, алдымызға қойылған ўазыйпаларды орынлаймыз.

«Бул процесстен күшли ҳәм тәсиршең жәмәәтшилик қадағалаўының орны гиреўли. Сол мақсетте келеси жылдан баслап «Жәмәәт пикири» порталын иске түсириўге қарар еттик.

Ҳәммемиз жақсы түсинемиз, жәмәәтшилик қадағалаўын әмелге асырыўда ғалаба хабар қураллары оғада әҳмийетли орын тутады.

Мен ғалаба хабар қураллары искерлигин турақлы гүзетип бараман. Бирақ, өкинишлиси, реформалар әҳмийети, қабылланып атырған нызам ҳәм қарарлар менен байланыслы машқалалар, халық мүрәжатлары бойынша газета, теле ҳәм радиоканалларда сын мақала, көрсетиў ҳәм еситтириўлер жүдә аз.

Реформалар процессинде ғалаба хабар қураллары халық мәплериниң шын қорғаўшысына айланыўы керек. Буның ушын олардан батыллық, профессионал тәжирийбе, қалыслық ҳәм терең потенциал талап етиледи», - деди Президент.

 

Аўдарма: makan.uz

Бөлимлер