ҚМУ оқытыўшысы Германияда докторлық диссертациясы бойынша изертлеўлер алып бармақта

Университеттиң «География» кафедрасы ассистенти Яхшымурат Худайбергенов ҳәзирги күнде «DSInGIS» жойбары шеңберинде Германияның Лейбниц атындағы Өтиў дәўириндеги мәмлекетлерде аўыл хожалығын раўажландырыў институтында  (IAMO) өзиниң докторлық диссертациясы (PhD) үстинде жумыс алып бармақта.

Бул илимий изертлеў институты 1994-жыл шөлкемлестирилген болып, бунда тийкарынан табийғый ресурслардан пайдаланыў, аўыллық жерлерде жасаў мүмкиншилиги дәрежесин үйрениў, аўыл хожалық өнимлерин жетилистириўди жолға қойыў, тараўды раўажландырыў ҳәм раўажланыўға тәсир ететуғын факторлар изертленеди. Бүгинги күнде бул жерде дүньядағы климат өзгериси ҳәм оның аўыл хожалығы егинлерине унамсыз тәсири ҳәр тәреплеме  үйренилмекте.

IAMO климат өзгериўи, ладшафтларды изертлеўде GIS технологияларынан пайдаланыў, аўыл хожалығы экономикасы, социология сыяқлы тараўларда илимий изертлеўлер алып барыўда дүньяда жетекши орынды ийелейди. Ҳәзирде институтта 80 нен артық халықаралық жойбарлар орынланбақта. Сондай-ақ, дүньяның раўажланған мәмлекетлеринен 100 ден артық докторантлары изертлеўлер алып бармақда.

Олар қатарында университет оқыиыўшысы Я.Худайбергеновта илим докторларық Д.Мюллер ҳәм Ф.Шейрҳорн менен биргеликте «Әмиўдәрья дельтасы ландшафтларының өзгериўин ҳәм вегетациялық индекцин (NDVI) анықлаў» темасында докторлық диссертациясы бойынша изертлеўлерин алып бармақта.

Бунда докторант ладшафтлардың өзгериўин анықлаўда космослық сүўретлерден пайдаланыў ҳәм олардың заманагөй методларын үйренбекте.

Zaman.uzПарахат Ажимуратов

Бөлимлер