Профессор Қурбанбай Жәрримбетов: Көңилде ояныў сезимлерин кешире басладық

Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Миромонович Мирзияевтиң  Республика Олий Мажлисинде шығып сөйлеген сөзин бизлер, Қарақалпақ мәмлекетлик университети қарақалпақ филологиясы факультети профессор-оқытыўшылар жәмәәти үлкен ықлас пенен тыңладық. Президенттиң сөзлери жаңа жыл байрамына бағышланған тек бәлент пәрўаз, көтериңки, қурғақ марапатлар, хошаметлер емес еди. Олар Өзбекстан Республикасының пуқараларының барлық қатламларының (исбилерменлердиң, әпиўайы жумысшылардың, зыялылардың, илимпазлардың), барлық тайпаларының (балалар, жаслар, пенсионерлер, ҳәттеки майыплардың) мәплерин гөзлейтуғын, олардың турмысын жақсылаўға қаратылған сөзлер еди. Президент шешилмей атырған өткир мәселелерди тек блокларға топлап, оларды атап өтиў менен шекленген жоқ. Ҳәр бир өткир мәселени көтергенде, оның тамырларын ашып көрсетти. Ҳәр бир мәселеге конкрет мысаллар, дәлиллер, цифралар менен жантасты, оның шешилиў жолларын ҳәм қашан шешилетуғынын анық айтты. Мәселен, қарап болған Арал теңизи ҳаққында айтқанда, ол адамларды тек жубатып қоятуғын жыллы сөзлер менен шекленген жоқ, ал Арал апатшылығынан қутылыў илажлары усы быйыл-ақ баслап жиберилгени, яғный үлкен-үлкен майданларға сексеўил ҳәм басқа да қумды, дузды иркетуғын шөл өсимликлерин егиўди баслап жиберилгени ҳәм бул илаж ҳәр жылы даўам еттирилетуғыны ҳаққында айтқанда, бизлер орынларымыздан секирип турып қатты қол шаппатлап жибердик. Қарасақ, Олий Мажилисте отырған депутатлар да орынларынан турып қол шаппатлап атыр екен. Демек, Президент ҳәммениң ойында жүрген өткир мәселениң конкрет шешимин айтқан екен ҳәм бул шешим ҳәммениң көңлинен шыққан екен. 
Бизлерде жоқары оқыў орынлары ҳәм бул тараўдың хызметкерлериниң турмыс дәрежесин жақсылаў, денсаўлық ҳәм басқа да социаллық мәселелер ҳаққында Президентимиздиң Олий Мәжилис минберинен шығып айтқанлары үлкен разылық, миннетдаршылық сезимлерин оятты. Президентимиз айтқандай, көңилде ояныў сезимлерин кешире басладық. Президентимиздиң конкрет, исшеңлик руўхына толы сөзлери бизлерди толқынландырып, руўхымызды көтерип жиберди.  
Президент жол-жоба көрсеткен екен, енди оны орынлаў бизлерден. Ҳәр биримиз өзимиздиң исимиз бенен, ақыл-ойымыз, билимимиз бенен, руўхый күш пенен Президентимиз атап көрсеткен жол-жобаны, талапларды орынлаўға ат салсақ, елимиздиң буннан бетер раўажланыўына, алдынғы еллер қатарына қосылыўына гүман жоқ. 
Елимизди усындай жүреги Ўатан деп, халқым деп соққан, терең акыл-ойлы, билимли, руўхы күшли Президент басқарып атырғанына бизлер күтә қуўанышлымыз, оны қоллап-қуўатлаймыз!

 

Бөлимлер