Қанлыкөлден табылған гүзелерге пул сыйлығы соралмақта

2018-жылдыӊ 12-октябрь күни Қанлыкөл районы «Жаңа қала» АПЖ турғыны Бабақулов Меӊлибай 20 дана гүзе таўып алғанлығы ҳаққында хабар берген едик.

Zaman.uzға берилген мағлыўматларға көре 30-октябрь күни сол табылған орынды тарийхшы Ғ.Хожаниязов, археологлар А.Бекбаўлиев, А.Төрениязов, аўыл ақсақалы Д.Абдуллаев ҳәм сол аўыл турғынларынан М.Бабақулов ҳәм Қ.Пирниязовлар барып үйренип шыққан.

Үйрениўлер нәтийжесине көре, гүзелер трактор менен жер сүрип жүрген ўақытта табылған ҳәм жигирмадан аслам гүзе М.Бабақуловтыӊ үйинде сақланбақта.

«Усы жерден бурын ески арна өткен» -дейди изертлеўлер нәтийжесине бола Ғ.Хожаниязов. «Спутник жардеминде үйренгенимизде арна бир-еки км узынлықта ҳәм өз ўақтында жүдә енли болған ҳәм тереңлиги бүнгинги күни айрым жерлерде 1,5-3 метр шамасында сақланған. Арнаның 650 метрге шамалас аяқ бети районныӊ қубла тәрепинде жайласқан. Ал арнаның саға тәрепи болса «Шолақжап»қа жақын барып үзиледи. Арна район орайының шығысы менен, Кылышбай ҳәм Қундыз көллер арқалы Әмиўдәрьяның ески анғарына бурылады. Усы аралық 1 км дан аслам аралықты қурайды.

Бул аймақта XIX XX әсирлердиң басларына тийисли гөне қурылыслардың қалдықлары сақланған. Табылған дигирлер сол дәўирлерде ески арна жағасына орнатылған шығырға тийисли.

Дигирлер Қанлыкөл районы музейлерине қойылса, жасларымызға район тарийхын үйретиўде жаңа мағлыўмат ретинде унамлы тәсир жасайтуғыны сөзсиз деп ойлайман»-деп, өз усынысын билдиреди Ғ.Хожаниязов.

Дигирлерди тапқаны ушын М.Бабақулов ҳакимият тәрепинен пул сыйлығы берилиўин сорамакта.

 «Дигирлерди район музейине тапсырыў ушын М.Бабақулов үйинен алмақшы болып барғанымызда «ҳәкимият тәрепинен пул сыйлығы берилсин, болмаса келип әўере болмаӊ»  деп жуўап берди»–дейди Қанлыкөл районы Хакимлиги Мәденият бөлими баслығы Дилимов Абдибек пенен телефон арқалы сәўбетлескенимизде.

Егер район ҳәкимлиги тәрепинен пул ажыратылмаса гүзелер Бабақуловтыӊ үйинде қалыў итималы да бар.

 

Бөлимлер