Савицкий музейинде «Фауна сазасы» көргизбеси ашылды (+ФОТО)

Қарақалпақстан Республикасы И.В.Савицкий атындағы мәмлекетлик көркем- өнер музейинде «Фауна сазасы» атамасындағы гезектеги көргизбе ашылды. Көргизбеден музей фондларынан алынған ҳәм ҳайўанатлар дүньясына арналған 80 ге шамалас шығармалар орын алған.

 

«Анимализм» сөзи латын тилинен алынған болып, «ҳайўанат, жабайы аң» деген мәниcин билдиреди. Бул жанр живопись, графика ҳәм мүсиншиликте де бар. Әййемги дәўирлерден баслап-ақ алғашқы адамлар ҳайўанлар көринислерин тасларға, дийўалларға салған. Мысалы, бизиң экспозициямыздағы б.э.ш. II  - мың жыллыққа тийисли Қызылқум саҳрасындағы Буқантаўдан табылған амфиболит тасы бөлегинде түйе сүўретленген.   

Бул көргизбениң мақсети музей фондларындағы анималист-художниклердиң дөретиўшилигинде сәўлелегенген ҳайўанатлар дүньясы менен таныстырыў, ҳайўанатлар дүньясын үйрениўге деген қызығыўшылықты арттырыў, мийирманлық, рейимлилик сезимлерин оятыў ҳәм ҳайўанатларға ғамхорлық қылыў, оларға жақсы қатнаста болыўға тәрбиялаў.

«Фауна сазасы» көргизбесинен өзбек, орыс ҳәм қарақалпақ художниклериниң ҳәр қыйлы дәўирлерде дөреткен шығармалары орын алып, олардың баслы темасы- ҳайўанатлар дүньясы болып табылады.

Көргизбеде  өзбек, орыс художниклери  М.К. Соколов, Н.М.Григорьев, А.И. Порет, А.Н.Волков, З. М. Ковалевскаялар менен бирге қарақалпақ қыл қәлем ийелери У.Сапаров, А.Утегенов, И.Алибековлардың дөретпелери менен танысасыз.

Сондай-ақ, живопись ҳәм графикадан тысқары, анимализм декортивлик ҳәм халық қол – өнеринде, мүсиншиликте қолланылады. Буның   ҳәммесин сиз  П.Кожин, О.Малышева, С. Л.Островская, А. Сотников, Д.Төрениязовтың жумысларында тамашалаўыңызға болады.

Көргизбе художниклердиң шығармаларында сәўлеленген  рәңбе-рең дуньяны ашыўға мүмкиншилик береди ҳәм бай ҳайўанатлар дүньясын қорғаў, сүйиў, үйрениўге шақырады.

 

Музей баспсөз хызмети

Бөлимлер