ҚМУда БМШның «Жаслар ҳуқықлары ҳаққында»ғы конвенция жойбары додаланды

Елимизде жасларды Ўатанды сүйиўшилик, миллий дәстүр ҳәм қәдриятларымызға ҳүрмет руўхында тәрбиялаў, руўхый дүньясы жетик ҳәм физикалық жақтан бәркамал әўладты камалға келтириў, олардың ҳуқықлары менен мәплерин қорғаў бойынша бир қатар жумыслар әмелге асырылып келинбекте.

Әсиресе, 2017-2021-жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясы демократиялық мәмлекет қурыў ҳәм пуқаралық жәмийетин раўажландырыў бағдарындағы реформаларда жаслардың белсендилигин арттырыў менен байланыслы бир қатар жаңа ҳәм әҳмийетли ўазыйпаларды белгилеп бергенин айрықша атап өтиў керек.

Сол себепли, бул саладағы жумысты түп-тийкарынан жетилистириў мақсетинде қабыл етилген Өзбекстан Республикасының «Жасларға байланыслы мәмлекетлик сиясат ҳаққында»ғы нызамы, Өзбекстан Республикасы Президентиниң «Жасларға байланыслы мәмлекетлик сиясаттың нәтийжелилигин арттырыў ҳәм Өзбекстан жаслар аўқамының жумысын қоллап-қуўатлаў ҳаққында»ғы Пәрманы ҳәм басқа да тараўға байланыслы қабыл етилип атырған ҳуқықый ҳүжжетлер бүгинги дәўир талапларына сай тәризде ҳәр тәреплеме бәркамал, еркин пикирлейтуғын, елимиздиң келешеги ушын жуўапкершиликти өз мойнына алыўға уқыплы, халық мәпи жолында бар потенциалын жумсайтуғын, жигерли жасларды тәрбиялаў, олардың интеллектуаллық ҳәм дөретиўшилик потенциалын жүзеге шығарыў ушын беккем ҳуқықый тийкар жаратпақта.

Ҳүрметли Президентимиз Шавкат Мирзиёев Бирлескен Миллетлер Шөлкеминиң 72-сессиясында шығып сөйлеген сөзинде адамлардың, биринши гезекте, жаслардың сана-сезимин ағартыўшылық тийкарында жетилистириў ҳәм тәрбиялаў ең әҳмийетли ўазыйпа екенлигин, бүгин дүньяда ҳәр қыйлы экстремистлик ҳәрекетлер ҳәм зорлық етиўге байланыслы жынаятлардың көпшилиги 30 жасқа жетпеген жаслар тәрепинен әмелге асырылып атырғанлығын, бүгин дүнья жаслары – сан жағынан пүткил инсаният тарийхындағы ең ири әўлад болып, олар 2 миллиард адамды қурайтуғынлығын келтирип өткен еди.

Усыған байланыслы Президентимиз Шавкат Мирзиёев Өзбекстан глобалласыў ҳәм мәлимлеме-коммуникация технологиялары жедел раўажланып атырған бүгинги шараятта жасларға байланыслы сиясатты қәлиплестириўге және оны әмелге асырыўға қаратылған улыўмаластырылған халықаралық ҳуқықый ҳүжжет – Бирлескен Миллетлер Шөлкеминиң «Жаслар ҳуқықлары ҳаққында»ғы халықаралық конвенциясын ислеп шығыўды усыныс еткен еди.

Мине, бүгинги күнде бул усыныс БМШ тәрепинен қоллап-қуўатланып, «Жаслар ҳуқықлары ҳаққында»ғы халықаралық конвенциясының проекти исленип шығылып, мәмлекетимиздиң барлық орынларында бул конвенция проекти бойынша дөгерек сәўбетлер шөлкемлестирилип келинбекте.

Жақында Бердақ миллий музейинде БМШның «Жаслар ҳуқықлары ҳаққында»ғы халықаралық конвенция проектиниң мазмуны ҳәм оның әҳмийетин студент-жасларға кеңирек түсиниклер бериў мақсетинде илаж шөлкемлестирилди. Оны университетимиздиң руўхый-ағартыўшылық ислери бойынша проректоры Ҳ.Турсынбаев басқарып барды.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы руўхый-ағартыўшылық орайының баслығы Қ.Юсупов, Қарақалпақстан Республикасы Әдиллик министрлигиниң бөлим баслығы Ә.Өтеўлиев, юридика илимлериниң кандидатлары А.Гулимов ҳәм Ғ.Низаматдинов ҳәм басқалар шығып сөйлеп, конвенция проектинде келтирилген мағлыўматлар жөнинде қатнасыўшыларға кең түрде түсиниклер берип өтти.

Дерек: Karsu.uz

Бөлимлер