Қарақалпақстан тарийхында биринши мәрте «Арал қызлары» ҳаял-қызлар журналының шөлкемлестириўшиси ким?

Жақынласып киятырған «8-март – Халық аралық ҳаял-қызлар байрамы» мүнәсибети менен сайтымыз арқалы өзлериниң қунлы дөретпелерин ғалаба хабар қураллары арқалы жәриялап, ықласбентлерине ийе болған ҳәм жетискенликлерге ерискен журналист ҳаял-қызлардың дөретиўшилиги туўралы мағлыўматларды дыққатыңызға усынып барыўды мақул деп таптық. Буны ең дәслеп Өзбекстан Республикасына хызмет көрсеткен мәденият хызметкери, Қарақалпақстан халық жазыўшысы Гүлайша Есемуратовадан баслаўды уйғарып отырмыз. 


Гүлайша Есемуратова 1930-жылы 18-февральда Шымбай районында туўылды. 1951-жылы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтын тамамлап, дәслепки хызмет жолын «Жас Ленинши» (ҳәзирги «Қарақалпақстан жаслары») газетасында бөлим баслығы болыўдан баслады. 1957-1960-жыларда «Жеткиншек» газетасында, соң «Әмиўдәрья» журналында бөлим баслығы лаўазымында иследи. 1991-жылы Қарақалпақстан тарийхында биринши мәрте «Арал қызлары» ҳаял-қызлар журналын шөлкемлестирди. Оның 1969-жылы «Кесте», 1972-жылы «Халмурат жүргиш», «Дәстурхан», 1980-жылы «Айдай қыз», «Арыўлар», «Қызым саған айтаман», 1981-жылы «Дүўдендеги дәптер», «Жийрен», 1995-жылы «Шығармаларының I томы», 1997-жылы «Шығармаларының II томы», 2006-жылы «Бәри өмир ҳаққында», 2018-жылы «Шығармаларының V томы» баспадан шықты. 1972-жылдан Өзбекстан Жазыўшылар дөретиўшилик аўқамы ағзасы. 1983-жылы «Қарақалпақстан Республикасына хызмет көрсеткен мәденият хызметкери», 1993-жылы «Өзбекстан Республикасына хызмет көрсеткен мәденият хызметкери», 2011-жылы «Қарақалпақстан халық жазыўшысы» атақларына мүнәсип деп табылды. 
 

Сахибжамал Есемуратова

Бөлимлер