«Ниҳол» мәмлекетлик сыйлығы таңлаўының Қарақалпақстан Республикалық басқышы болып өтти

Елимизде талантлы жасларды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў, оларды жәмийетшиликке кеңнен таныстырыў мақсетинде көплеген илажлар әмелге асырылмақта.

Буннан он жыл бурын Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти Ислам Кәримовтың усынысы менен талантлы жаслардың жәми­йетимиздиң мәдений-руўхый турмысын арттырыўдағы әҳмийетли орнын есапқа ала отырып, өзиниң эстрада, музыка, миллий қосық, аяқ ойын ҳәм опера көркем өнери атқарыўшылығы саласындағы шеберлиги менен адамлардың жүрегине жетип баратуғын, жасларды гөззаллыққа ҳәм жақсылыққа баслайтуғын, оларды руўхый жақтан жетик нәўқыран инсанлар етип тәрбиялаўға хызмет ететуғын шығармалар дөретиўде белсендилик көрсетип атыр­ған 17 жастан    25 жасқа шекемги жасларды турақлы хошаметлеп барыў мақсетинде «Ниҳол» мәмлекетлик сыйлығы ушын ҳәр еки жылда болып өтетуғын таңлаў шөлкемлестирилген еди.

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик музыкалы театрында усы таңлаўының Қарақалпақстан Республикалық басқышы болып өтти.

Таңлаўды Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларының көркем өнер ғайраткери, Қарақалпақстан Республикасы Композиторлар аўқамының баслығы, төрешилер қурамының баслығы Н.Муҳаммеддинов кирис сөз бенен ашып, басқарып барды.

Илажда шығып сөйлегенлер Биринши Президентимиздиң талантлы жасларды қоллап-қуўатлаўдағы әҳмийетли басламаларын келтире отырып, бул илажлар өзиниң унамлы нәтийжелерин берип атырғанын айрықша атап өтти.

Таңлаўға қалалық ҳәм районлық мәденият ҳәм спорт ислери  бөлимлеринен, жоқары ҳәм орта-арнаўлы оқыў орынларынан талантлы атқарыўшылар қатнасты.

Қатнасыўшылар өз бағдарлары бойынша өзбек, қарақалпақ, қазақ  ҳәм шет тиллерде нама-қосықлар менен аяқ ойынларды атқарып, жыйналғанларға мәдений заўық бағышлады.

Таңлаў қатнасыўшыларының көркем атқарыўшылық шеберлиги, репертуар мазмуны, сахна мәденияты төрешилер тәрепинен әдил баҳаланып барылды.

Таңлаў жуўмағында Нөкис қаласынан – Т.Тилеўмуратов, Ғ.Бектурғанова,  С.Аяпов, А.Пиязов,  Р.Узақбергенова, З.Жақсыбаева, Шымбай районынан — М.Ешмуратов,  С.Оразымбетов, Хожели ра­йонынан — Н.Қаниязов, Төрткүл районынан —  А.Атаджановлар Қарақалпақстан Республикасы Мәденият ҳәм спорт ислери министрлигиниң дипломы менен сыйлықланып, таңлаўдың Өзбекистан Республикасы басқышына жоллама алды.

Сондай-ақ,  таңлаўда  белсене қатнасқаны ушын — А.Узақов, С.Базарбаев, Ә.Халмурзаев, Қ.Эчжанова, И.Кәримов, Е.Асқаров, Г.Қудайбергенов, Н.Жубатқанов, Ә.Елмуратова, Ш.Кеңесбаева, Ш.Әбдижамилова, Ә.Айтжанов, Б.Зейнелов, Ю.Қдырбергенова, Ғ.Әширов, Ә.Бахтыбаев, Ә.Жумамуратов, Хасан-Хусан Ержановлар ҳәм Г.Атамуратовалар министрликтиң Ҳүрмет жарлығы менен сыйлықланды.

— Бирнеше жыллардан берли Қарақалпақстан Республикасы Мәденият ҳәм спорт ислери минис­трлиги тәрепинен турақлы түрде өткерилип киятырған таңлаўларда өз бағдарым бойынша белсене қатнасып келмектемен. «Ниҳол» мәмлекетлик сыйлығы таңлаўының Қарақалпақстан Республикалық басқышына болса, мине бүгин үшинши мәрте қатнасыўым. «Талпынған жетер муратқа», дегениндей жеңимпаз болып, таңлаўдың келеси бас­қышына жоллама алыўым мени үлкен қуўаныш­қа бөледи. Устазым, композитор Н.Муҳаммединовтың исеним билдиргениндей, несип етсе таңлаўдың Өзбекистан Республикасы басқышында жеңимпаз болыўға бар күш-жигеримди, талантым менен шеберлигимди жумсайман - дейди, эстрада бағдары бойынша таңлаў жеңимпазы, Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының 4-басқыш студенти Т.Тилеўмуратов.

Тынымсыз мийнетлер әлбетте өз нәтийжесин береди. Өйткени, ғәрезсиз елимизде талантлы жаслардың шеберлигин арттырыўы ушын көплеген имканиятлар жаратыл­ған. Ташкент қаласына жоллама алған дөретиўши жасларымызға табыслар тилей отырып, олардан жақсы нәтийжелерди күтип қаламыз.

Ч.ЕЛМУРАТОВ,

Қарақалпақстан хабар агентлиги.

Бөлимлер